Apmācības

Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas

rīkotas un atzītas apmācības

apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatītāju zināšanu un prasmju atjaunošanai un papildināšanai

1. Īss ievads

Kopš 2019.gada 23.maijā stājās spēkā jauns Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums (turpmāk APIL).

APIL 23.panta pirmā daļa paredz, ka apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpnieka, apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka atbildīgās personas un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīta darbinieka pienākums ir nepārtraukti atjaunot un papildināt savas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai.

APIL 23.panta otrā daļa paredz, lai izpildītu šā panta pirmās daļas prasības, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpnieka, apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka atbildīgā persona un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīts darbinieks vismaz 15 stundas gadā saņem apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatītāja vai apdrošināšanas izplatītāju asociācijas rīkotu vai atzītu apmācību, kura atbilst apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatītāja veidam, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas īpašībām, uzdevumu un darbību kopumam, kas nepieciešams apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai.

APIL ceturtā daļa paredz, ka apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris ir atbildīgs par to, lai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera atbildīgā persona un apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīts darbinieks izpildītu šā panta pirmās un otrās daļas prasības.

APIL sestā daļa paredz, ka apdrošināšanas brokeris, kas reģistrējis apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku, pārbauda šā apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka atbildīgās personas un apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīta darbinieka zināšanu un prasmju atbilstību šā likuma prasībām un ir atbildīgs par to, lai šā apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka atbildīgā persona un apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīts darbinieks izpildītu šā panta pirmās un otrās daļas prasības.

Minētās APIL normas attiecas uz apdrošināšanas brokeru sabiedrības atbildīgajām personām un sertificētiem apdrošināšanas brokeriem un apdrošināšanas papildpakalpojumu starpnieku atbildīgajām personām un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīta darbinieka, bet neattiecas uz citiem darbiniekiem, tostarp neattiecas uz apdrošināšanas brokera palīgiem.

2. LABA rīkotas apmācības

LABA saskaņā ar APIL prasībām ir izstrādājusi jaunu apdrošināšanas brokeru sabiedrību atbildīgo personu, sertificētu apdrošināšanas brokeru un apdrošināšanas papildpakalpojumu starpnieku atbildīgo personu un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistītu darbinieku apmācību programmu, kuras apgūšanas rezultātā šīm personām LABA izsniedz kvalifikācijas atzinumu (skat. http://www.brokers.lv/saturs/kvalifikacijas-atzisana). LABA apmācību programma ļauj apgūt apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanai nepieciešamās pamatzināšanas un tās noslēgumā notiek šo zināšanu apgūšanas pārbaude. APIL 23.panta pirmā daļa paredz pienākumu nepārtraukti atjaunot un papildināt savas zināšanas un prasmes, ko ir iespējams izdarīt arī apgūstot LABA apmācību programmā paredzētās zināšanas.

3. LABA rīkoto apmācību organizācijas kārtība:

 • Pēc izvēlētās LABA apmācību programmā paredzētās vielas apgūšanas apmācāmais elektroniski uz LABA e-pasta adresi: info@brokers.lv nosūta e-pasta paziņojumu par gatavību kārtot pārbaudes testu, norādot izvēlēto apmācību programmas apjomu, brokeru sabiedrību, kurā strādā, savu vārdu, uzvārdu, personas kodu. Apmācāmais e-pastam pievieno maksājuma uzdevumu par apmācību maksas samaksu LABA kontā Nr. LV69UNLA0001002700785, citādi pieteikums netiek izskatīts.
 • Apmācību maksa netiek atmaksāta un paliek LABA īpašumā neatkarīgi no tā, vai apmācāmais ir veiksmīgi apguvis apmācības, vai nav tās apguvis vai arī gada laikā no apmācību maksas iemaksas dienas nav ieradies uz pārbaudes testu. Apmācāmajam ir tiesības viena gada laikā no apmācību maksas iemaksas dienas ierasties uz pārbaudes testu, bet, ja apmācāmais šajā laika periodā neierodas uz pārbaudes testu, apmācības tiek uzskatītas par neapgūtām, bet iemaksātā apmācību maksa paliek LABA īpašumā.
 • Apmācāmais ierodas LABA noteiktajā laikā un vietā uz pārbaudes testa kārtošanu, kur uzrāda LABA pārstāvim personu apliecinošu dokumentu.
 • Apmācība uzskatāma par veiksmīgi apgūtu, ja apmācāmais ir pareizi atbildējis vismaz uz 70 % no izvēlētās LABA apmācību programmas jautājumiem. Šādā gadījumā apmācāmais pārbaudes testa nokārtošanas dienā saņem LABA izsniegtu apliecinājumu par izvēlētās LABA apmācību programmas apgūšanu.
 • Ja apmācāmais pārbaudes testā ir pareizi atbildējis uz mazāk kā 70 % no izvēlētās LABA apmācību programmas jautājumiem, apmācība uzskatāma par neapgūtu. Šādā gadījumā apmācāmais zaudē iemaksāto apmācību maksu un viņam netiek izsniegts nekāds apliecinājums.
 • Apmācāmajam ir tiesības atkārtoti pieteikties uz pārbaudes testa kārtošanu, atkārtoti iesniedzot pieteikumu un samaksājot apmācību maksu pilnā apmērā.

Lai lasītu tālāk, lūdzam izvēlēties atbilstošu sadaļu: LABA BIEDRIEM vai NEBIEDRIEM.

BIEDRIEM

LABA piedāvā LABA biedriem izmantot šādas LABA rīkotas apmācības:

15 stundu apmācības:

 • Apmācāmais patstāvīgi apgūst visu LABA apmācību programmā paredzēto vielu (visus apmācību programmā norādītos A, B, C, D, E daļas jautājumus), izmantojot LABA apmācību programmā norādītos avotus un citus avotus pēc saviem ieskatiem, un veiksmīgi nokārto pārbaudes testu.
 • Apmācību maksa 90 EUR.

11 stundu apmācības:

 • Apmācāmais patstāvīgi apgūst šādu LABA apmācību programmā paredzētās vielas daļu (apmācību programmā norādītos A, B, C daļas jautājumus), izmantojot LABA apmācību programmā norādītos avotus un citus avotus pēc saviem ieskatiem, un veiksmīgi nokārto pārbaudes testu.
 • Apmācību maksa 65 EUR.

7 stundu apmācības:

 • Apmācāmais patstāvīgi apgūst šādu LABA apmācību programmā paredzētās vielas daļu (apmācību programmā norādītos A daļas jautājumus vai apmācību programmā norādītos B, C, D daļas jautājumus, vai apmācību programmā norādītos B, D, E daļas), izmantojot LABA apmācību programmā norādītos avotus un citus avotus pēc saviem ieskatiem, un veiksmīgi nokārto pārbaudes testu.
 • Apmācību maksa 40 EUR.

4 stundu apmācības:

 • Apmācāmais patstāvīgi apgūst šādu LABA apmācību programmā paredzētās vielas daļu (apmācību programmā norādītos B daļas jautājumus vai apmācību programmā norādītos D un E daļas jautājumus), izmantojot LABA apmācību programmā norādītos avotus un citus avotus pēc saviem ieskatiem, un veiksmīgi nokārto pārbaudes testu.
 • Apmācību maksa 20 EUR.
NEBIEDRIEM

LABA piedāvā apdrošināšanas brokeru sabiedrībām, kas nav LABA biedri, izmantot šādas LABA rīkotas apmācības:

15 stundu apmācības:

 • Apmācāmais patstāvīgi apgūst visu LABA apmācību programmā paredzēto vielu (visus apmācību programmā norādītos A, B, C, D, E daļas jautājumus), izmantojot LABA apmācību programmā norādītos avotus un citus avotus pēc saviem ieskatiem, un veiksmīgi nokārto pārbaudes testu.
 • Apmācību maksa 135 EUR.

11 stundu apmācības:

 • Apmācāmais patstāvīgi apgūst šādu LABA apmācību programmā paredzētās vielas daļu (apmācību programmā norādītos A, B, C daļas jautājumus), izmantojot LABA apmācību programmā norādītos avotus un citus avotus pēc saviem ieskatiem, un veiksmīgi nokārto pārbaudes testu.
 • Apmācību maksa 100 EUR.

7 stundu apmācības:

 • Apmācāmais patstāvīgi apgūst šādu LABA apmācību programmā paredzētās vielas daļu (apmācību programmā norādītos A daļas jautājumus vai apmācību programmā norādītos B, C, D daļas jautājumus, vai apmācību programmā norādītos B, D, E daļas), izmantojot LABA apmācību programmā norādītos avotus un citus avotus pēc saviem ieskatiem, un veiksmīgi nokārto pārbaudes testu.
 • Apmācību maksa 60 EUR.

4 stundu apmācības:

 • Apmācāmais patstāvīgi apgūst šādu LABA apmācību programmā paredzētās vielas daļu (apmācību programmā norādītos B daļas jautājumus vai apmācību programmā norādītos D un E daļas jautājumus), izmantojot LABA apmācību programmā norādītos avotus un citus avotus pēc saviem ieskatiem, un veiksmīgi nokārto pārbaudes testu.
 • Apmācību maksa 30 EUR.