Kas ir ombuds?

Ombuds ir neatkarīga institūcija, kas izskata strīdus starp apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeri, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera reģistrētu apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku un klientu.

Strīdu izskatīšanas kārtība

 

Latvijas apdrošināšanas brokeru asociācija

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

kārtība,

 

kādā Strīdus starp apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeri, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera reģistrētu apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku un klientu izskata institūcija (ombuds)

 

 

 

Apstiprināta Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas

2019.gada 11.decembra valdes sēdē

 

Rīgā

 

 

 

 

Saturs

 

 

I Vispārīgie noteikumi.

II Nolikums.

 

III Reglaments.

Pielikums.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Vispārīgie noteikumi

 

(1) Latvijas Apdrošināšanas brokeru nozares ombuds (turpmāk saukts – Ombuds), pamatojoties uz klienta sūdzību izskata strīdus starp apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeri, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera reģistrētu apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku un klientu. Ombuds strīda izskatīšanā ievēro šajā Kārtībā ietvertos noteikumus.

(2) Šīs Kārtības izpratnē Klients ir fiziskā vai juridiskā persona, kurai ir nodoms noslēgt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumu vai kura saskaņā ar:

       a.  apdrošināšanas līgumu ir apdrošinājuma ņēmējs,

       b. pārapdrošināšanas līgumu ir pārapdrošinājuma ņēmējs.

 

II Nolikums

 

 

(3) Ombudu uz nenoteiktu laiku ieceļ Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas (turpmāk saukta – LABA) valde. LABA valde var Ombudu atcelt no amata tikai pēc Ombuda paša lūguma, gadījumā, ja Ombuds nepilda vai nepienācīgi pilda savus pienākumus, vai gadījumā, ja to pieprasa vairāk kā puse LABA biedru.

 

(4) Ombuds ir neatkarīgs savu lēmumu pieņemšanā. Ombuds, izlemjot sūdzības, nav pakļauts LABA valdes, biedru vai citu personu rīkojumiem vai norādēm.

 

(5) Ja Ombuds konstatē, ka ir apstākļi, kas ietekmē vai var ietekmēt Ombuda neatkarību vai objektivitāti, vai apstākļi, kur ārpustiesas strīdu risināšana ietekmē vai var ietekmēt Ombuda pirmās vai otrās pakāpes radinieku, laulātā vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses, Ombuds par to informē strīda puses un ir tiesīgs turpināt strīda izskatīšanu, ja abas strīda puses pēc tam, kad tās ir informētas par šā panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem un tiesībām izteikt iebildumus, neiebilst, ka strīda izskatīšanu turpina Ombuds. Ja tomēr strīda puses iebilst pret to, ka Ombuds turpina strīda izskatīšanu, tad strīdu izskata LABA valdes priekšsēdētājs vai cita viņa nozīmēta persona.

 

(6) Jebkura strīda puse var pieteikt noraidījumu Ombudam, ja ir objektīvi apstākļi, kas rada šaubas par viņa objektivitāti vai neatkarību. Pieteikumu par Ombuda noraidīšanu noraidījuma pieteicējs noformē rakstiski un nosūta LABA valdes priekšsēdētājam un otrai strīda pusei. Noraidījuma iemeslu ir jāpamato ar konkrētiem, pārbaudāmiem faktiem un dokumentiem, kas šos faktus pierāda. Ja otrā strīda puse nepiekrīt noraidījumam un ja Ombuds pats neatsakās no konkrētās sūdzības izskatīšanas, jautājumu par noraidījumu izlemj LABA valde, kura ir tiesīga atstādināt Ombudu no konkrētās sūdzības izskatīšanas, ja uzskata noraidījumu par pamatotu.

 

(7) Ja Ombuds pats atsakās no konkrētās sūdzības izskatīšanas, ar LABA valdes lēmumu tiek atstādināts no konkrētās sūdzības izskatīšanas, kā arī Ombuda prombūtnes laikā un citos gadījumos, kad objektīvie apstākļi traucē Ombudam pildīt savus pienākumus, Ombuda pienākumus pilda LABA valdes priekšsēdētājs vai cita viņa nozīmēta persona.

 

(8) Ombudam ir pienākums nodrošināt pušu personas datu un komercnoslēpuma aizsardzību likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

 

(9) Līgumu ar Ombudu slēdz LABA valdes priekšsēdētājs, Ombuda atalgojumu nosaka LABA valde.

 

(10) Sūdzību izskatīšanas materiāli tehnisko nodrošinājumu, tā izmaksas un Ombuda atalgojuma samaksu nodrošina LABA.

(11) Jautājumus, kas nav paredzēti šajā Kārtībā un nav tieši noregulēti likumos un citos normatīvajos aktos, Ombuds izlemj kopsakarā ar šīs Kārtības noteikumiem un pēc labākās sirdsapziņas.

(12) Šī Kārtība tiek publicēta LABA interneta tīmekļvietnē un ir brīvi pieejama ikvienam interesentam.

 

III Reglaments

 

(13) Ombuda kompetencē ietilpst sūdzību izskatīšana par:

 

a. Latvijā reģistrēta apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera, ārvalstu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera filiāles, kas darbojas Latvijā, rīcību (arī bezdarbību), sniedzot apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumus;

 

b. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera reģistrēta apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka rīcību (arī bezdarbību), sniedzot apdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumus;

 

 

(14) Ombuds pieņem sūdzību no Klienta, ja pastāv visi zemāk minētie priekšnoteikumi:

 

a. sūdzība ir noformēta atbilstoši visiem šādiem noteikumiem:

- tā ir noformēta rakstveidā;

- tajā ir nepārprotami identificēts sūdzības iesniedzējs, norādot fiziskai personai - vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas datumu, ja personas koda nav, bet juridiskai personai - nosaukumu un reģistrācijas numuru;

- tajā ir norādīta sūdzības iesniedzēja adrese vai e-pasta adrese, uz kuru sūtāma korespondence;

- tajā ir norādīts sūdzības iesniedzēja izvēlētais saziņas veids – pa pastu vai uz e-pastu;

- sūdzības iesniedzējs to ir pašrocīgi parakstījis;

- tajā ir nepārprotami identificēts apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera reģistrēts apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks, par kuru sūdzība iesniegta;

- tajā ir ietvertas konkrētas pretenzijas par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera reģistrēta apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka rīcību (arī bezdarbību), sniedzot apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumus, kas norāda uz apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera reģistrēta apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka izdarītu pārkāpumu;

- sūdzībā ietvertās pretenzijas ir radījušas paša sūdzības iesniedzēja tiesību vai tiesisko interešu aizskārumu, bet, ja sūdzībā ietvertās pretenzijas ir radījušas citas personas, kas nav sūdzības iesniedzējs, tiesību vai tiesisko interešu aizskārumu, sūdzībai ir pievienots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēts pilnvarojums pārstāvēt šo citu personu, kas ietver tiesības šīs citas personas vārdā iesniegt sūdzību Ombudam un pārstāvēt šo citu personu Ombudā;

- tā ir motivēta ar konkrētiem, pārbaudāmiem faktiem un argumentiem;

- tajā ietverts sūdzības iesniedzēja apliecinājums, ka tiesā vai šķīrējtiesā nav celta prasība par sūdzībā minēto priekšmetu, un ka viņš nav vērsies ar tāda paša satura sūdzību Patērētāju strīdu risināšanas komisijā;

- tai ir pievienota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta pretenzijas kopija, ar kuru sūdzības iesniedzējs iepriekš ir vērsies pie apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera, par kuru iesniedz sūdzību;

- tai ir pievienota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera atbildes kopiju uz šo pretenziju, ja atbilde tika saņemta;

- tai ir pievienots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēts pierādījums, ka pretenzija ir tikusi iesniegta apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerim, ja no apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera nav saņemta atbilde un tā nav pievienota sūdzībai;

- tai ir pievienota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēta līguma kopija, sakarā ar kuru radies strīds;

- tai ir pievienots sūdzības un visu sūdzības pielikumu noraksts apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerim;

- tai ir pievienoti pierādījumi sūdzībā izteiktajiem apgalvojumiem, iesniedzot šos pierādījumus oriģinālā vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināta atvasinājuma veidā;

- tai ir pievienots dokuments, kas apliecina drošības naudas iemaksu LABA par sūdzības izskatīšanu šīs Kārtības 17.punktā noteiktajā apmērā;

- tai ir pievienota sūdzības iesniedzēja parakstīta piekrišana personas datu apstrādei un informācijas sniegšanai atbilstoši šī reglamenta pielikumam.

b. Klients iepriekš ir vērsies pie apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera, tostarp arī par konkrētā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera reģistrētu apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku, ar tāda paša satura pretenziju, bet mēneša laikā no pretenzijas iesniegšanas dienas Klients no apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera nav saņēmis viņa pretenziju apmierinošu atbildi;

c. tiesā, šķīrējtiesā vai citā ārpustiesas strīdu risinātājā nav celta prasība par sūdzībā minēto priekšmetu;

 

d. Ombudam iepriekš nav tikusi iesniegta tā paša Klienta sūdzība par to pašu sūdzībā minēto priekšmetu attiecībā uz to pašu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeri vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera reģistrētu apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku;

 

e. apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera reģistrēts apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks, par kuru ir iesniegta sūdzība, nav atzīta par maksātnespējīgu vai likvidējamu;

 

f. nav pagājis vairāk kā gads kopš dienas, kad apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerim tika iesniegta šī punkta b.apakšpunktā norādītā Klienta sūdzība;

g. strīds objektīvi nav nenozīmīgs, nav nemotivēts, nav motivēts tikai ar personisku nepatiku, etniskiem vai rasistiskiem apsvērumiem;

h. sūdzības objekta vērtība pārsniedz 10,00 EUR;

 

i.   konkrētā strīda risināšana nevar radīt nopietnus traucējumus Ombuda darbībā.

(15) Sūdzību iesniedz LABA juridiskajā adresē vai elektroniski uz e-pasta adresi info@brokers.lv.

(16) Visus paziņojumus un cita veida korespondenci nosūta pa pastu vai elektroniski. Ja sūdzības iesniedzējs ir izvēlējies saziņu elektroniski uz e-pastu, visi paziņojumi un cita veida korespondence sūdzības iesniedzējam tiek sūtīta tikai elektroniski. Saziņa starp Ombudu un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeri neatkarīgi no sūdzības iesniedzēja izvēlētā saziņas veida notiek tikai elektroniski uz e-pastu. Ierakstītā pasta sūtījumā pa pastu nosūtīta korespondence uzskatāma par saņemtu septītajā dienā no nosūtīšanas dienas neatkarīgi no faktiskās saņemšanas dienas, ja tā nosūtīta uz sūdzības iesniedzēja sūdzībā norādīto pasta adresi. Elektroniski uz e-pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu otrajā dienā no nosūtīšanas dienas, ja tā nosūtīta uz sūdzības iesniedzēja sūdzībā norādīto e-pasta adresi vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera norādīto e-pasta adresi neatkarīgi no faktiskās saņemšanas dienas.

(17) Pirms sūdzības iesniegšanas, sūdzības iesniedzējam jāiemaksā LABA kontā drošības nauda par sūdzības izskatīšanu 20,00 EUR apmērā un jāpievieno sūdzībai dokuments, kas apstiprina šīs drošības naudas iemaksu. Ja Ombuds sūdzību atstāj bez izskatīšanas, ja sūdzības iesniedzējs sūdzību atsauc pirms Ombuds ir pieņēmis lēmumu pieņemt sūdzību un ierosināt lietu, kā arī ja Ombuds sūdzību pilnīgi vai daļēji apmierina, drošības naudu atmaksā sūdzības iesniedzējam. Ja Ombuds šā reglamenta noteiktajā kārtībā sūdzības pārbaudes lietu izbeidz vai sūdzību noraida pilnā apmērā, vai ja sūdzības iesniedzējs sūdzību atsauc jau pēc tam, kad Ombuds ir pieņēmis lēmumu pieņemt sūdzību un ierosināt lietu, drošības naudu neatmaksā, bet tā paliek LABA kā maksa par sūdzības izskatīšanu.

(18) Ja iesniegtā sūdzība neatbilst šīs Kārtības 14.punkta a.apakšpunkta prasībām vai nepastāv kāds no šīs Kārtības 14.punkta b., c., d., e., f., g., h. vai i.apakšpunkta priekšnoteikumiem, vai saskaņā ar šīs Kārtības 42.punkta g.apakšpunktu sūdzības izskatīšanā no Ombuda neatkarīgu iemeslu dēļ nav iespējams ievērot fiziskas personas datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības, Ombuds pieņem lēmumu par sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas. Savu lēmumu Ombuds paziņo sūdzības iesniedzējam un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerim, par kuru sūdzība bija iesniegta, 20 dienas laikā no sūdzības saņemšanas dienas.

(19) Ja iesniegtā sūdzība neatbilst kādai no šīs Kārtības prasībām, bet no sūdzības satura ir secināms, ka Ombuda konstatētie trūkumi ir novēršami, Ombuds pieņem lēmumu par sūdzības atstāšanu bez virzības, nosakot termiņu trūkumu novēršanai, kas nevar būt īsāks par 20 dienām, un nosūta šo lēmumu sūdzības iesniedzējam. Ja Ombuda lēmumā noteiktajā termiņā trūkumi sūdzībā netiek novērsti, Ombuds sūdzību atstāj bez izskatīšanas. Ja Ombuda lēmumā noteiktajā termiņā trūkumi sūdzībā tiek novērsti, Ombuds pieņem lēmumu par sūdzības pieņemšanu un lietas ierosināšanu.

(20) Ja iesniegtā sūdzība satur vairākas pretenzijas, kuras var izskatīt katru atsevišķi, un kāda no tām neatbilst šīs Kārtības prasībām, turklāt tās trūkumi nav novēršami, Ombuds pieņem lēmumu par sūdzības pieņemšanu izskatīšanai tikai tajā daļā, kurā sūdzība atbilst šī Kārtības prasībām.

(21) Ja sūdzība atbilst šīs Kārtības prasībām, Ombuds pieņem lēmumu par sūdzības pieņemšanu un lietas ierosināšanu. Savu lēmumu Ombuds paziņo sūdzības iesniedzējam un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerim, par kuru iesniegta sūdzība.

(22) Sūdzības iesniedzējam ir tiesības sūdzības izskatīšanā piedalīties pašam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilnvarot sevi pārstāvēt citai personai.

 

(23) Sūdzības iesniedzējam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt sūdzību. Tādā gadījumā Ombuds izbeidz lietu, par šo lēmumu paziņojot sūdzības iesniedzējam un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerim.

 

(24) Ombuds izskata sūdzību divu mēnešu laikā no lietas ierosināšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ termiņu nav iespējams ievērot, Ombuds ar savu lēmumu to var pagarināt sūdzības izskatīšanu uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem no lietas ierosināšanas dienas. Tomēr, ja ir nepieciešams ilgstošs laiks faktu konstatācijai, sūdzības izskatīšanas termiņu ar Ombuda motivētu lēmumu var pagarināt līdz gadam no lietas ierosināšanas dienas.

(25) Pēc Ombuda lēmuma par lietas ierosināšanu saņemšanas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerim ir tiesības 10 darba dienu laikā iesniegt Ombudam paskaidrojumus par sūdzību. Nepieciešamības gadījumā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris var lūgt Ombudu pagarināt termiņu paskaidrojumu iesniegšanai, motivējot šādu lūgumu, taču šāds termiņa pagarinājums nevar pārsniegt 20 darba dienas no Ombuda lēmuma par lietas ierosināšanu saņemšanas. Saviem paskaidrojumiem apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris var pievienot to dokumentu kopijas, kuriem ir nozīme sūdzības izskatīšanā.

(26) Izskatot lietas materiālus, Ombuds izlemj jautājumu, vai lietas materiālu pietiek sūdzības izskatīšanai pēc būtības. Ja Ombuds uzskata, ka ir nepieciešama papildu informācija, Ombuds iegūst to, izmantojot visas viņam pieejamās tiesiskās metodes. Ombuds var atteikties pieņemt piedāvātu informāciju, ja uzskata to par nevajadzīgu vai tādu, kas neattiecas uz lietu, vai ka informācija iegūstama ar citiem līdzekļiem vienkāršāk un lētāk.

(27) Sūdzības iesniedzējam un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerim ir tiesības iepazīties ar lietu un līdz lēmuma pieņemšanai sniegt jebkādus argumentus, informāciju un pierādījumus, kas attiecas uz izskatāmo lietu.

(28) Ja Ombuds uzskata, ka ar iegūtajiem lietas materiāliem pietiek sūdzības izskatīšanai pēc būtības, viņš nozīmē sūdzības izskatīšanas laiku, par ko paziņo sūdzības iesniedzējam un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerim.

(29) Sūdzības izskatīšana notiek slēgtā sēdē, piedaloties Ombudam, sūdzības iesniedzējam vai tā pārstāvim un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera pārstāvim. Nepieciešamības gadījumā pēc Ombuda ieskata sūdzības izskatīšanā Ombuds var pieaicināt piedalīties attiecīgās nozares speciālistus.

(30) Ja lietas izskatīšanas gaitā atklājas, ka attiecībā uz sūdzību nepastāv kāds no šīs Kārtības 14.punkta b., c., d., e., f., g., h. vai i.apakšpunkta priekšnoteikumiem un šie trūkumi nav novēršami, Ombuds pieņem lēmumu izbeigt lietu. Ja Ombuda konstatētie trūkumi ir novēršami, Ombuds pieņem lēmumu par sūdzības izskatīšanas apturēšanu un nosaka termiņu trūkumu novēršanai, kas nevar būt īsāks par 20 dienām. Ja Ombuda noteiktajā termiņā trūkumi netiek novērsti, Ombuds pieņem lēmumu par lietas izbeigšanu. Savu lēmumu par sūdzības izskatīšanas apturēšanu vai lietas izbeigšanu Ombuds paziņo sūdzības iesniedzējam vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerim.

(31) Personas, kuras piedalās sūdzības izskatīšanā, savu personību apliecina ar pasi vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vai Ārlietu ministrijas izdotu personas apliecību. Amatpersonas tiesības pārstāvēt juridisku personu apliecina ar izdruku no komercreģistra, kas nav vecāka par 7 dienām. Tiesības uz pilnvaras pamata pārstāvēt sūdzības iesniedzēju vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeri apliecina, iesniedzot Ombudam pilnvaras oriģinālu vai iesniedzot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu kopiju un uzrādot oriģinālu.

(32) Sūdzības iesniedzēja vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera pārstāvja neierašanās uz lietas izskatīšanu nav šķērslis sūdzības izskatīšanai.

(33) Ja Ombuds uzskata, ka sūdzību var izskatīt rakstveida procesā, nenozīmējot sēdi, viņš pieņem attiecīgu lēmumu un nosūta to sūdzības iesniedzējam un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerim. Tādā gadījumā Ombuds sūdzību izskata rakstveida procesā, nenozīmējot sēdi. Sūdzības iesniedzēja vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera iebildumi pret šādi Ombuda lēmumu netiek izskatīti un nerada pamatu to pārskatīt.

(34) Sūdzības izskatīšanas process notiek latviešu valodā. Ja kāds no sūdzības izskatīšanas procesa dalībniekiem neprot valodu, kurā notiek process, šim dalībniekam pašam ir pienākums nodrošināt sev tulku. Ja tiek izskatīts pārrobežu strīds, Ombuds sadarbojas ar tās Eiropas Savienības dalībvalsts ārpustiesas strīdu izskatītājiem, kuras rezidents ir kāds no sūdzības izskatīšanas procesa dalībniekiem, kā arī šādā gadījumā izskata strīdus arī krievu vai angļu valodā, nepieciešamības gadījumā pieaicinot tulku.

(35) Sūdzības izskatīšanas mērķis ir noskaidrot objektīvo patiesību, tādēļ Ombuds nav ierobežots ar pušu sacīkstes principa ievērošanu.

(36) Izskatot sūdzību, Ombuds vispirms apsver, vai puses ir vienojušās par to, pēc kādiem likumiem un citiem normatīviem aktiem vai kādām darījumu paražām apspriežamas to savstarpējās attiecības. Ja šādas vienošanās nav bijis vai Ombuds to atzinis par spēkā neesošu, pušu tiesiskajai attiecībai piemērojamie likumi un citi normatīvie akti nosakāmi saskaņā ar Civillikuma noteikumiem.

(37) Ja Ombuds uzskata par nepieciešamu, viņš var pasludināt pārtraukumu sūdzības izskatīšanas sēdē, kā arī pieņemt lēmumu izprasīt papildus informāciju.

(38) Pabeidzot sūdzības izskatīšanu pēc būtības, Ombuds taisa lēmumu, kas atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

 

a. sastāv no ievaddaļas, motīvu daļas un rezolutīvās daļas;

b. ievaddaļā norāda institūcijas nosaukumu, kas pieņēma lēmumu, lietas numuru, Ombuda vārdu un uzvārdu, sūdzības iesniedzēju un tā pārstāvi, ja tāds ir bijis, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeri, par kuru iesniegta sūdzība, un tā pārstāvi, lēmuma taisīšanas datumu un vietu;

c. motīvu daļā norāda Ombuda konstatētos apstākļus, uz kuriem pamatojas Ombuda lēmums, kā arī likumus un citus normatīvos aktus, pēc kuriem Ombuds ir vadījies. Ja Ombuds uzskata, ka apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera atbilde uz sākotnējo sūdzību bija pareiza un pietiekami motivēta, viņš savā lēmumā var arī nenorādīt lēmuma motīvus, bet izdarīt atsauci uz attiecīgo apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera atbildi;

 

d. rezolutīvajā daļā norāda sūdzības izskatīšanas procesa dalībnieku, kuras labā izšķirts strīds, un sūdzības izskatīšanas procesa dalībnieku, kurai jāmaksā otram dalībniekam naudas summas vai kurai jāizdara otra dalībnieka labā noteiktas darbības, maksājamās summas apmēru, izpildes termiņu, kā arī Ombuda lēmumu par drošības naudu;

 

e. Ombuda lēmumā ietver informāciju par sūdzības izskatīšanas procesa dalībnieku tiesībām vērsties tiesā savu tiesību aizsardzībai un par to, ka Ombuda piedāvātais strīda risinājums var būt citāds nekā tad, ja strīds tiktu izskatīts tiesā;

f. Ombuda lēmumā ietver informāciju, ka lēmums pusēm ir saistošs tikai tad, ja sūdzības iesniedzējs un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris, par kuru iesniegta sūdzība, abi ir rakstiski piekrituši tam, ka strīda risināšanas rezultāts viņiem ir saistošs un viņi tam piekrīt;

g. Ombuda lēmumā ietver informāciju, ka abiem sūdzības izskatīšanas procesa dalībniekiem ir tiesības piekrist vai nepiekrist Ombuda lēmumā ietvertajam strīda risinājumam un rakstveidā apliecināt to, ka Ombuda lēmumā ietvertais strīda risinājums ir tām saistošs, 10 dienu laikā no Ombuda lēmuma saņemšanas iesniedzot Ombudam attiecīgu rakstveida paziņojumu, bet šāda paziņojuma neiesniegšana noteiktajā termiņā tiek uzskatīta par nepiekrišanu Ombuda lēmumam.

 

h. Ombuda lēmumu noformē rakstveidā, tas stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. Ombuda lēmums nav apstrīdams un pārsūdzams. Lēmums tiek sagatavots tik eksemplāros, cik nepieciešams izsniegšanai katram sūdzības izskatīšanas procesa dalībniekam un vienu eksemplāru paturētu Ombuds lietā. Ombuds lēmumu izsniedz vai nosūta katram sūdzības izskatīšanas procesa dalībniekam.

(39) Lietā esošos dokumentu oriģinālus pēc tās personas lūguma, kura iesniegusi šos dokumentu oriģinālus Ombudam, atgriež šai personai, atstājot lietā šīs personas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātas šo dokumentu kopijas.

(40) Līdz Ombuda lēmuma izpildei sūdzības iesniedzējs un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris, par kuru iesniegta sūdzība, iesniedzot rakstveida motivētu pieteikumu, var lūgt Ombudu:

 

a. izlabot jebkuru Ombuda lēmumā pieļauto kļūdu aprēķinos, gramatisko vai drukas kļūdu. Tāda veida kļūdas Ombuds var izlabot arī pēc savas iniciatīvas;

b. izskaidrot Ombuda lēmumu, ja tas ir neskaidrs un tas apgrūtina lēmuma izpildi.

 

(41) Pēc šīs Kārtības 40.punktā norādītā pieteikuma saņemšanas Ombuds vispirms lemj par pieteikuma pamatotību. Ja Ombuds uzskata, ka pieteikums ir acīmredzami nepamatots, viņš nolemj atstāt to bez izskatīšanas, paziņojot par to pieteikuma iesniedzējam. Ja Ombuds uzskata, ka pieteikumā norādītie motīvi un lūgums var radīt nepieciešamību izlabot pieteikumā norādītās kļūdas Ombuda lēmumā vai izskaidrot lēmumu, Ombuds pieņem pieteikumu un lemj par to, vai pieteikuma izskatīšanai ir nepieciešams saņemt otra dalībnieka viedokli vai nozīmēt sēdi. Ja Ombuds nolemj, ka otra dalībnieka viedoklis nav nepieciešams, Ombuds bez sēdes nozīmēšanas izskata pieteikumu un pieņem par to lēmumu, kuru nosūta katram sūdzības izskatīšanas procesa dalībniekam. Ja Ombuds nolemj, ka otra dalībnieka viedoklis ir nepieciešams, Ombuds nosūta pieteikumu otram lietas dalībniekam, kam ir tiesības 10 dienu laikā iesniegt Ombudam viedokli par pieteikumu. Pēc otra dalībnieka viedokļa saņemšanas Ombuds lemj par nepieciešamību pieteikuma izskatīšanai nozīmēt sēdi. Ja Ombuds nolemj, ka pieteikuma izskatīšanai nav nepieciešams nozīmēt sēdi, Ombuds bez sēdes nozīmēšanas izskata pieteikumu un pieņem par to lēmumu, kuru nosūta katram sūdzības izskatīšanas procesa dalībniekam. Ja Ombuds nolemj, ka pieteikuma izskatīšanai ir nepieciešams nozīmēt sēdi, Ombuds sūdzības iesniedzējam un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerim paziņo par sēdes laiku un vietu, izskata pieteikumu sēdē neatkarīgi no lietas dalībnieku ierašanās uz to, pieņem lēmumu par pieteikumu un nosūta lēmumu nosūta katram sūdzības izskatīšanas procesa dalībniekam.

(42) Personas datus, kas iegūti no fiziskām personām sakarā ar to, ka viņas iesniegušas sūdzību Ombudam, Ombuds apstrādā, ievērojot šādus pamatnoteikumus:

a. pārzinis ir LABA, un personu datu apstrādē piedalās tikai šīs Kārtības 29.punktā minētās personas, kā arī persona, kas LABA nodrošina korespondences apriti vai attiecībā uz maksājumu veikšanu par sūdzības izskatīšanu – grāmatvedības kārtošanu vai revīziju;

 

b. personas dati tiek izmantoti tikai sūdzības izskatīšanai;

 

c. personas dati var tikt izmantoti Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas “c” vai “d” apakšpunktā minētajā gadījumā;

 

d. statistikas un sabiedrības informēšanas nolūkiem paredzētas informācijas sagatavošanai, personas dati pseidonimizējami vai anonimizējami nodrošinot, ka personas dati netiek atklāti trešajām personām;

 

e. lai ievērotu šīs Kārtības 14.punkta f.apakšpunkta nosacījumus, sūdzības lietā iesniegtos personas datus dzēš ne vēlāk kā gada laikā pēc sūdzības lietas pabeigšanas vai sūdzības atstāšanas bez izskatīšanas;

f. iesniegto sūdzību, Ombuda pieņemtos lēmumus un sastādītos dokumentus un tajos esošos personas datus, lai izpildītu šīs Kārtības 14.punkta d.apakšpunkta izpildi, Ombuds glabā pastāvīgi un arhivē;

 

g. ja iesniegtā sūdzība vai tai pievienotie dokumenti satur citu fizisko personu datus, kas nav sūdzības iesniedzējs vai tā pārstāvis, sūdzības iesniedzējam ir pienākums iesniegt šo citu fizisko personu piekrišanu datu apstrādei, norādot arī attiecīgās citas personas kontaktinformāciju, lai Ombuds ar viņu varētu sazināties, vai arī aizklāj šo citu fizisko personu datus, izņemot gadījumu, kad sūdzību nav iespējams izskatīt bez šīs citas fiziskās personas datu apstrādes (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās “d” apakšpunkts). Ja šīs prasības nav iespējams ievērot no Ombuda neatkarīgu iemeslu dēļ, attiecīgos dokumentus nekavējoties atdod atpakaļ sūdzības iesniedzējam;

 

h. ja sūdzības iesniedzējs vai tā pārstāvis lūdz dzēst pašu iesniegtos personas datus pirms šīs Kārtības 42.punkta e.apakšpunktā minētā termiņa, Ombuds to izvērtē atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 17.panta noteikumiem.

(43) Ja sūdzību iesniegusi juridiska persona, tās sniegto informāciju, kas satur personas datus vai komercnoslēpumu, Ombuds aizsargā tāpat kā fiziskas personas iesniegtus personas datus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums

 

PIEKRIŠANA

 

personas datu apstrādei un informācijas sniegšanai

 

Parakstot šo piekrišanu, es saprotu un piekrītu, ka mani personas dati tiks apstrādāti sakarā ar to, ka esmu iesniedzis sūdzību Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas Ombudam, un tikai saistībā ar sūdzības priekšmetu.

Datu apstrāde notiek saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ievērojot “Kārtību, kādā strīdus starp apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeri, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera reģistrētu apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku un klientu izskata institūcija (ombuds)” (turpmāk – Kārtība).

 

Parakstot šo piekrišanu, atļauju apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerim, par kuru iesniedzu sūdzību, atklāt Ombudam informāciju par man sniegtajiem apdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumiem tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams manas sūdzības izskatīšanai.

 

Ja iesniegtās sūdzības priekšmets ir apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera atteikšanās uzsākt vai turpināt sadarbību, pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu un tam pakārtotajiem normatīvajiem aktiem, ar šo piekrišanu apliecinu, ka piekrītu, ka apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris, par kuru iesniedzu sūdzību, sniedz Ombudam arī informāciju par manu identifikāciju un izpēti saskaņā arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu un tam pakārtotajiem normatīvajiem aktiem, ciktāl šis likums vai un tam pakārtotie normatīvie akti to neaizliedz.

Apzinos un piekrītu, ka manu personas datu apstrāde notiks, ievērojot šādus pamatnoteikumus:

 

1) Personas datu pārzinis ir Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācija, un personu datu apstrādē piedalās tikai strīdā iesaistītās personas, kā arī persona, kas Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijā nodrošina korespondences apriti vai grāmatvedības kārtošanu vai revīziju (attiecībā uz maksājumu veikšanu par sūdzības izskatīšanu);

 

2) Personas dati tiks izmantoti tikai sūdzības izskatīšanai, Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas “c” vai “d” apakšpunktā minētajā gadījumā, kā arī statistikas un sabiedrības informēšanas nolūkiem paredzētas informācijas sagatavošanai, šos datus pseidonimizējot un anonimizējot, nodrošinot, ka personas dati netiek atklāti trešajām personām;

 

3) Personas datus dzēš ne vēlāk kā gada laikā pēc lietas pabeigšanas vai sūdzības atstāšanas bez izskatīšanas, izņemot šādus gadījumus:

a)   iesniegto sūdzību, Ombuda pieņemtos lēmumus un sastādītos dokumentus un tajos esošos personas datus, lai izpildītu šīs Kārtības 14.punkta d.apakšpunkta izpildi, Ombuds glabā pastāvīgi un arhivē,

 

b)   persona pati lūdz datu dzēšanu vēl pirms gada termiņa iestāšanās, un šādā gadījumā Ombuds to izvērtē atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 17.panta noteikumiem.

 

4) Ja personas sūdzība vai tai pievienotie dokumentu satur citu fizisko personu datus, kas nav sūdzības iesniedzējs vai tā pārstāvis, personai, kas iesniegusi sūdzību, jāiesniedz šo personu piekrišanu datu apstrādei (norādot arī attiecīgās citas personas kontaktinformāciju, lai ar viņu varētu sazināties) vai arī jāaizklāj šo personu datus, izņemot gadījumu, kad sūdzību nav iespējams izskatīt bez šīs citas fiziskās personas datu apstrādes (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās “d” apakšpunkts).

 

 

 

 

_______________________________________

Personas vārds, uzvārds, paraksts, datums

 

Piekrišana

PIEKRIŠANA

 

personas datu apstrādei un informācijas sniegšanai

 

Parakstot šo piekrišanu, es saprotu un piekrītu, ka mani personas dati tiks apstrādāti sakarā ar to, ka esmu iesniedzis sūdzību Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas Ombudam, un tikai saistībā ar sūdzības priekšmetu.

Datu apstrāde notiek saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ievērojot “Kārtību, kādā strīdus starp apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeri, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera reģistrētu apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku un klientu izskata institūcija (ombuds)” (turpmāk – Kārtība).

 

Parakstot šo piekrišanu, atļauju apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerim, par kuru iesniedzu sūdzību, atklāt Ombudam informāciju par man sniegtajiem apdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumiem tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams manas sūdzības izskatīšanai.

 

Ja iesniegtās sūdzības priekšmets ir apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera atteikšanās uzsākt vai turpināt sadarbību, pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu un tam pakārtotajiem normatīvajiem aktiem, ar šo piekrišanu apliecinu, ka piekrītu, ka apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris, par kuru iesniedzu sūdzību, sniedz Ombudam arī informāciju par manu identifikāciju un izpēti saskaņā arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu un tam pakārtotajiem normatīvajiem aktiem, ciktāl šis likums vai un tam pakārtotie normatīvie akti to neaizliedz.

Apzinos un piekrītu, ka manu personas datu apstrāde notiks, ievērojot šādus pamatnoteikumus:

 

1) Personas datu pārzinis ir Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācija, un personu datu apstrādē piedalās tikai strīdā iesaistītās personas, kā arī persona, kas Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijā nodrošina korespondences apriti vai grāmatvedības kārtošanu vai revīziju (attiecībā uz maksājumu veikšanu par sūdzības izskatīšanu);

 

2) Personas dati tiks izmantoti tikai sūdzības izskatīšanai, Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas “c” vai “d” apakšpunktā minētajā gadījumā, kā arī statistikas un sabiedrības informēšanas nolūkiem paredzētas informācijas sagatavošanai, šos datus pseidonimizējot un anonimizējot, nodrošinot, ka personas dati netiek atklāti trešajām personām;

 

3) Personas datus dzēš ne vēlāk kā gada laikā pēc lietas pabeigšanas vai sūdzības atstāšanas bez izskatīšanas, izņemot šādus gadījumus:

a)   iesniegto sūdzību, Ombuda pieņemtos lēmumus un sastādītos dokumentus un tajos esošos personas datus, lai izpildītu šīs Kārtības 14.punkta d.apakšpunkta izpildi, Ombuds glabā pastāvīgi un arhivē,

 

b)   persona pati lūdz datu dzēšanu vēl pirms gada termiņa iestāšanās, un šādā gadījumā Ombuds to izvērtē atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 17.panta noteikumiem.

 

4) Ja personas sūdzība vai tai pievienotie dokumentu satur citu fizisko personu datus, kas nav sūdzības iesniedzējs vai tā pārstāvis, personai, kas iesniegusi sūdzību, jāiesniedz šo personu piekrišanu datu apstrādei (norādot arī attiecīgās citas personas kontaktinformāciju, lai ar viņu varētu sazināties) vai arī jāaizklāj šo personu datus, izņemot gadījumu, kad sūdzību nav iespējams izskatīt bez šīs citas fiziskās personas datu apstrādes (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās “d” apakšpunkts).

 

 

 

 

_______________________________________

Personas vārds, uzvārds, paraksts, datums

 

Rekvizīti drošības naudas samaksai

Rekvizīti drošības naudas samaksai

Pirms sūdzības iesniegšanas, sūdzības iesniedzējam jāiemaksā LABA kontā drošības nauda par sūdzības izskatīšanu 20,00 EUR apmērā, pārskaitot to uz Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas SEB bankas kontu Nr.LV69 UNLA 0001 0027 0078 5 ar norādi: Drošības nauda par sūdzības izskatīšanu <sūdzības iesniedzēja identifikācijas dati>”.

Maksājumu apliecinoša dokumenta oriģināls jāpievieno attiecīgajai sūdzībai.