Kvalifikācijas atzīšana

 

Kvalifikācijas atzīšana

 

Likums paredz, ka apdrošināšanas brokeru sabiedrības atbildīgās personas un apdrošināšanas brokera pienākumus apdrošināšanas izplatīšanā var pildīt persona, kuras iegūto zināšanu un prasmju atbilstību apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai nepieciešamajām ir pārbaudījusi asociācija. Likums arī paredz, ka par apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka atbildīgās personas un apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīta darbinieka pienākumus apdrošināšanas izplatīšanā var pildīt persona, kuras iegūto zināšanu un prasmju atbilstību apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai nepieciešamajām ir pārbaudījusi asociācija vai brokeru sabiedrība, kas reģistrējusi apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku.


Kvalifikācijas atzinuma izsniegšana tiek organizēta atbilstoši Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas apstiprinātajām Latvijas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku profesionālās kvalifikācijas prasībām (turpmāk tekstā - Kvalifikācijas prasības), kuru pielikumā pievienota Kvalifikācijas pārbaudes organizācijas kārtība un jautājumi.

 

Ikvienam pretendentam, kas vēlas kļūt par apdrošināšanas brokeri vai par atbildīgo personu apdrošināšanas brokeru sabiedrībā, vai kas vēlas izmantot asociācijas piedāvāto zināšanu un prasmju pārbaudi apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka atbildīgajai personai un apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistītam darbiniekam,   vispirms jāiepazīstas ar Kvalifikācijas prasībās ietvertajām obligātajām atbilstības prasībām.

 

Obligātās atbilstības prasības, lai varētu pretendēt kļūt par apdrošināšanas brokeru sabiedrības atbildīgo personu vai apdrošināšanas brokeri, ir šādas:

1)       Jebkura līmeņa augstākā izglītība, kuras ietvaros apgūts vismaz viens no kursiem ekonomikas, finanšu, vadības vai tiesību jomā (izglītību apliecinoši dokumenti – diploms un tam pievienotais pabeigto kursu saraksts);

2)       Nevainojama reputācija Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 21.panta otrās daļas izpratnē.

 

Obligātās atbilstības prasības, lai varētu pretendēt kļūt par apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka atbildīgo personu un apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistītu darbinieku, ir šādas:

1)       Vidējā izglītība (izglītību apliecinošs dokuments – atestāts vai cits vidējās izglītības iegūšanu apliecinošs dokuments);

2)       Nevainojama reputācija Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 21.panta otrās daļas izpratnē.

 

Ja pretendents atbilst obligātajām prasībām, lai pieteiktos kvalifikācijas eksāmena kārtošanai, jāvēršas asociācijā ar attiecīgu pieteikumu kvalifikācijas pārbaudei, iepriekš samaksājot asociācijas noteikto maksu par kvalifikācijas pārbaudi.

 

Vispirms tiek pārbaudīta pretendenta iesniegtā pieteikuma atbilstība obligātajai prasībai attiecībā uz izglītību un apliecinājuma esamība par nevainojamu reputāciju. Ja pieteikums neatbilst šīm obligātajām prasībām vai nav samaksāta maksa par kvalifikācijas pārbaudi, pretendentam par to tiek paziņots, dodot iespēju noteiktā laikā novērst neatbilstības. Ja neatbilstības noteiktajā laikā netiek novērstas, pretendentam tiek atteikts veikt kvalifikācijas pārbaudi. Ja pieteikums atbilst visām prasībām, pretendentam par to tiek paziņots, vēlāk atsevišķi paziņojot par kvalifikācijas pārbaudes laiku un vietu.

 

Kvalifikācijas pārbaudes ietvaros pretendentam patstāvīgi jāapgūst zināšanas, kas nepieciešamas kvalifikācijas eksāmena jautājumu atbildēšanai, obligāti jāapmeklē konsultācija un jāierodas uz kvalifikācijas eksāmenu. Uz konsultāciju pretendentam jāsagatavojas kā uz kvalifikācijas eksāmenu, jo konsultācijā tiek apspriesti tikai konkrēti kvalifikācijas eksāmena jautājumi, kuri ir radījuši pretendentam neskaidrības, tiek izskaidrota neskaidro jautājumu un to atbilžu būtība.

 

Kvalifikācijas eksāmenā:

-          Apdrošināšanas brokeru sabiedrības atbildīgajai personai jāatbild uz 130 jautājumiem, nepieļaujot vairāk kā 7 kļūdas, un jāatrisina 3 praktiskie uzdevumi;

-          Apdrošināšanas brokeru sabiedrības apdrošināšanas brokerim jāatbild uz 95 jautājumiem, nepieļaujot vairāk kā 5 kļūdas, un jāatrisina 2 praktiskie uzdevumi;

-          Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka atbildīgajai personai jāatbild uz 75 jautājumiem, nepieļaujot vairāk kā 4 kļūdas;

-          Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistītam darbiniekam jāatbild uz 65 jautājumiem, nepieļaujot vairāk kā 4 kļūdas.

Kvalifikācijas eksāmena jautājumi tiek uzdoti testa formā ar trīs atbilžu variantiem, no kuriem pretendentam jāizvēlas viens. Eksāmens ir nokārtots, ja pretendents nav pieļāvis vairāk kļūdu kā atļauts, atbildot uz kvalifikācijas eksāmena jautājumiem, un ir pareizi atrisinājis visus praktiskos uzdevumus, ja tādi viņam jārisina.

 

Par katru pilnu apdrošināšanas brokera palīga amatā nostrādātu kalendāro gadu pretendentam tiek samazināts atbildamo jautājumu skaits kvalifikācijas eksāmenā – par vienu gadu par 10 jautājumiem mazāk, par diviem gadiem – par 15 jautājumiem mazāk, par trīs un vairāk gadiem – par 20 jautājumiem mazāk. 

Ja kvalifikācijas eksāmens netiek nokārtots, pretendentam viena kalendārā gada laikā ir tiesības kvalifikācijas eksāmenu kārtot atkārtoti, iepriekš samaksājot asociācijas noteikto samazināto maksu par atkārtotu Kvalifikācijas eksāmena kārtošanu un iesniedzot pieteikumu atkārtotam kvalifikācijas eksāmenam. Pēc viena kalendārā gada iztecēšanas no nenokārtotā kvalifikācijas eksāmena pretendentam jāsniedz pieteikums jaunai kvalifikācijas pārbaudei, maksājot pilnu maksu par kvalifikācijas pārbaudi.

Kvalifikācijas prasības

LATVIJAS APDROŠINĀŠANAS BROKERU ASOCIĀCIJA 

prasības

 

Atzinuma sniegšanai par

 

apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera atbildīgās personas un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīta darbinieka

un

apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka atbildīgās personas un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīta darbinieka

 

iegūtajām zināšanām un prasmēm, kuras nepieciešamas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apstiprinātas Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas

2019.gada 18.jūlija valdes sēdē

 

Rīgā

 

 

 

 

 

 

Saturs

 

 

I Vispārīgie principi.................................................................................................

 

II Profesionālās kvalifikācijas prasības Pretendentiem...........................................

 

III Kvalifikācijas komisijas darbība.........................................................................

 

IV Kvalifikācijas eksāmens.....................................................................................

 

V Prasību pieejamība...............................................................................................

 

1.pielikums “Kvalifikācijas pārbaudes organizācijas kārtība”.................................

2.pielikums “Apmācību programmas jautājumi”………………………………….

 

 


 

Prasības atzinuma sniegšanai par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera atbildīgās personas un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīta darbinieka un apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka atbildīgās personas un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīta darbinieka iegūtajām zināšanām un prasmēm, kuras nepieciešamas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai (turpmāk tekstā - Prasības) ir izstrādātas un apstiprinātas saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 16.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, 23.panta ceturto un sesto daļu, 25.panta otrās daļas 2.punktu un Pārejas noteikumu 7.punktu.

 

Šīs Prasības nosaka apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera atbildīgās personas un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīta darbinieka un apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka atbildīgās personas un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīta darbinieka apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai nepieciešamās minimālās iegūtās zināšanas, izglītību un prasmes, kā arī kārtību kādā tās tiek pārbaudītas.

 

Terminu skaidrojums:

 

1) Apdrošināšanas brokera atbildīgā persona - apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera valdes loceklis vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera, vadītāja vai citā vadošā amatā nodarbināta persona, kurai ir apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes, kuras amata pienākumos ietilpst pārraudzīt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera veikto apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu un kurai ir piešķirtas tiesības dot norādījumus citām apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera nodarbinātām personām, kas veic apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu;

 

2) Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka atbildīgā persona – apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka valdes loceklis vai apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka vadītāja vai citā vadošā amatā nodarbināta persona, kurai ir apdrošināšanas izplatīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes, kuras amata pienākumos ietilpst pārraudzīt apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka veikto apdrošināšanas izplatīšanu un kurai ir piešķirtas tiesības dot norādījumus citām apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka nodarbinātām personām, kas veic apdrošināšanas izplatīšanu;

 

3) Apdrošināšanas brokera apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīts darbinieks – fiziskā persona, kurai ir apdrošināšanas izplatīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes un kura ir tiesīga apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera vārdā nodarboties ar apdrošināšanas izplatīšanu;

 

4) Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīts darbinieks – fiziskā persona, kurai ir apdrošināšanas izplatīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes un kura ir tiesīga apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka vārdā nodarboties ar apdrošināšanas izplatīšanu;

 

5) Brokera palīgs – fiziskā persona, kas ir tieši pakļauta Apdrošināšanas brokera atbildīgajai personai vai Apdrošināšanas brokera apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistītam darbiniekam, pilda tā dotos uzdevumus, kas ir saistīti ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu, un šo uzdevumu izpildē ir pastāvīgi nodarbināta, ko apliecina noslēgtais līgums ar apdrošināšanas brokeri un tajā norādītie ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu saistītie Brokera palīga pienākumi;

 

6) FKTK – Finanšu un kapitāla tirgus komisija;

 

7) Klients - fiziskā vai juridiskā persona, kurai ir nodoms noslēgt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumu vai kura saskaņā ar:

a. apdrošināšanas līgumu ir apdrošinājuma ņēmējs,

b. pārapdrošināšanas līgumu ir pārapdrošinājuma ņēmējs.

 

8) Kvalifikācijas atzinums – LABA šajās Prasībās noteiktajā kārtībā izsniegts atzinums, kas apliecina, ka atzinuma saņēmēja zināšanas, izglītība un prasmes atbilst Apdrošināšanas brokera atbildīgās personas, Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka atbildīgās personas, Apdrošināšanas brokera apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīta darbinieka vai Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīta darbinieka pienākumu izpildei apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā nepieciešamajām;

 

9) Kvalifikācijas pārbaude – LABA šajās Prasībās noteiktajā kārtībā organizēta apmācību programma un zināšanu un prasmju pārbaude, kuras mērķis ir nodrošināt Pretendentam apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai nepieciešamās pamatzināšanas un pārbaudīt, vai Pretendenta zināšanas atbilst apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā nepieciešamajām, lai varētu pildīt Apdrošināšanas brokera atbildīgās personas, Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka atbildīgās personas, Apdrošināšanas brokera apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīta darbinieka vai Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīta darbinieka pienākumus;

 

10) Kvalifikācijas pārbaudes veicējs – LABA valdes priekšsēdētājs vai cita LABA valdes ievēlēta persona, kura organizē un veic Kvalifikācijas pārbaudi, kā arī uzrauga un kontrolē šo Prasību ievērošanu;

 

11) LABA – Latvijas apdrošināšanas brokeru asociācija;

 

 

12) Pretendents – fiziskā persona, kura vēlas uzsākt pildīt Apdrošināšanas brokera atbildīgās personas, Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka atbildīgās personas, Apdrošināšanas brokera apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīta darbinieka vai Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīta darbinieka pienākumus apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā, un šajās Prasībās noteiktajā kārtībā ir iesniegusi pieteikumu LABA ar lūgumu nodrošināt Kvalifikācijas pārbaudi par šīs personas zināšanu, izglītības un prasmju atbilstību attiecīgo pienākumu izpildei apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā nepieciešamajām.

 

I Vispārīgie principi

 

(1) Šīs Prasības ir saistošas ikvienam Pretendentam.

 

(2) Šīs Prasības saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 16.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu un 18.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu tiek piemērotas, lai:

a. pārbaudītu, ka Pretendents ir ieguvis atbilstošu izglītību;

b. nodrošinātu un pārbaudītu, ka Pretendents ir ieguvis apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma prasībām.

 

(3) Šīs Prasības nosaka dažādus zināšanu, izglītības un prasmju prasību līmeņus šādām personu grupām:

a. personām, kas vēlas uzsākt pildīt Apdrošināšanas brokera atbildīgās personas pienākumus;

b. personām, kas vēlas uzsākt pildīt Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka atbildīgās personas pienākumus;

c. personām, kas vēlas uzsākt pildīt Apdrošināšanas brokera apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīta darbinieka pienākumus;

d. personām, kas vēlas uzsākt pildīt Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīta darbinieka pienākumus.

 

(4) Apmācību programmas jautājumi nodalīti katram Pretendenta pienākumu veidam un informācijas avoti, kas jāizmanto, lai apgūtu apmācību programmā norādītos tematus, kā arī Kvalifikācijas pārbaudes organizācijas kārtība ir pievienota šo prasību pielikumā.

 

II Pretendentu iesniegto pieteikumu pārbaude

 

(5) Par Apdrošināšanas brokera atbildīgās personas un Apdrošināšanas brokera apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīta darbinieka pienākumu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā pildīšanai atbilstošu augstāko izglītību tiek uzskatīta Latvijā vai ārvalstīs valsts akreditētā augstskolā iegūta jebkura līmeņa augstākā izglītība, ko apliecina saņemtais diploms vai diplomam līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina augstākās izglītības iegūšanu, šādās nozarēs:

a. vadība;

b. ekonomika;

c. finanses;

d. tiesības (jurispudence);

e. jebkura cita nozare, kurā augstākās izglītības programmas ietvaros ir apgūts vismaz viens no kursiem, kas ir tieši saistīts ar šī punkta a., b., c. un d.apakšpunktos norādītājam nozarēm un, ko apliecina augstskolas izsniegts apgūto kursu saraksts.

 

(6) Par apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka atbildīgo personu un Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistītu darbinieku apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā var kļūt persona, kas ieguvusi vidējo izglītību, ko apliecina Latvijā vai ārvalstīs reģistrētas vidējās izglītības iestādes izsniegts atestāts vai atestātam līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina vidējās izglītības iegūšanu.

 

(7) Pretendentam, jāiesniedz LABA pieteikums, atbilstoši LABA valdes apstiprinātajai pieteikuma formai, ar lūgumu veikt Kvalifikācijas pārbaudi un izsniegt Kvalifikācijas atzinumu, pievienojot savam pieteikumam:

a. dokumenta kopiju, kas apliecina šo Prasību 5. vai 6.punktā attiecīgajiem pienākumiem noteikto izglītības prasību izpildi;

b. dokumentu, kas apliecina maksas par Kvalifikācijas pārbaudi samaksu LABA bankas kontā. Šīs maksas apmēru nosaka LABA valde un tas tiek publicēts LABA interneta māja lapā www.brokers.lv.

 

(8) Pieteikumu un tā pielikumus var iesniegt papīra formā pa pastu vai klātienē, vai arī elektroniski, skanētā formā atsūtot tos uz LABA e-pastu info@brokers.lv. Visu pieteikuma  pievienoto dokumentu kopiju oriģināli Pretendentam jāuzrāda un pieteikuma oriģināls jāiesniedz pirms Kvalifikācijas pārbaudes uzsākšanas.

 

(9) Pieteikumā Pretendentam jāapliecina, ka viņš ir persona ar nevainojamu reputāciju Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 21.panta otrās daļas izpratnē, kā arī jāapliecina, ka pieteikumā un tā pielikumos sniegtā informācija ir patiesa un nav sagrozīta.

 

(10) Ja Pretendents pieteikumā neapliecina, ka viņš ir persona ar nevainojamu reputāciju Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 21.panta otrās daļas izpratnē, vai norāda, ka viņš nav persona ar nevainojamu reputāciju Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 21.panta otrās daļas izpratnē, Pretendentam tiek atteikts veikt Kvalifikācijas pārbaudi.

 

(11) Kvalifikācijas pārbaudes veicējs, izskatot saņemto pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, vispirms nosaka, vai Pretendents atbilst šo Prasību 5. vai 6.punktā attiecīgajiem pienākumiem noteiktajām izglītības prasībām. Ja Pretendents atbilst šīm prasībām, Pretendenta pieteikums tiek pieņemts Kvalifikācijas pārbaudes veikšanai. Ja Pretendents neatbilst šīm prasībām, Pretendentam tiek atteikts veikt Kvalifikācijas pārbaudi.

 

(12) Ja tiek konstatēts, ka Pretendents savā pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos ir norādījis nepatiesu vai sagrozītu informāciju, Pretendentam tiek atteikts veikt Kvalifikācijas pārbaudi un šī Pretendenta atkārtots pieteikums tiek izskatīts ne agrāk kā gadu pēc nepatiesas vai sagrozītas informācijas sniegšanas fakta konstatēšanas. Ja nepatiesas vai sagrozītas informācijas sniegšana pieteikumā tiek konstatēta vēlāk, jau pēc Kvalifikācijas atzinuma izsniegšanas un tiek konstatēts, ka nepatiesas vai sagrozītas informācijas sniegšana ir novedusi pie nepamatota Kvalifikācijas atzinuma izsniegšanas, attiecīgajai personai tiek anulēts Kvalifikācijas atzinums un šīs personas atkārtots pieteikums tiek izskatīts ne agrāk kā gadu pēc nepatiesas vai sagrozītas informācijas sniegšanas fakta konstatēšanas.

 

(13) Ja Pretendentam šo Prasību 11. vai 12.punktā norādītajos gadījumos tiek atteikts veikt Kvalifikācijas pārbaudi, Pretendenta samaksātā maksa par kvalifikācijas pārbaudi tiek viņam atmaksāta 50 % apmērā un, iesniedzot atkārtotu pieteikumu, maksa par kvalifikācijas pārbaudi Pretendentam jāmaksā atkārtoti pilnā apmērā.

 

III Kvalifikācijas pārbaudes organizācija

 

(14) Kvalifikācijas pārbaudi veic Kvalifikācijas pārbaudes veicējs.

 

(15) Kvalifikācijas pārbaudes norises laiks tiek noteikts pēc vajadzības un saņemto pieteikumu skaita.

 

(16) Kvalifikācijas pārbaudes veicējs saņemto pieteikumu izskata ne vēlāk kā viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas un šajās Prasībās noteiktajā kārtībā atsaka veikt Kvalifikācijas pārbaudi vai pieņem pieteikumu Kvalifikācijas pārbaudes veikšanai.

 

(17) Pretendentiem, kuru pieteikumi tiek pieņemti Kvalifikācijas pārbaudes veikšanai, tiek nodrošināta Kvalifikācijas pārbaude, atbilstoši šajās Prasībās noteiktajai kārtībai, šo Prasību pielikumā pievienotajai apmācību programmai un attiecīgajiem pienākumiem, kuriem atbilstību saskaņā ar iesniegto pieteikumu attiecīgajam Pretendentam jāpārbauda Kvalifikācijas pārbaudē.

 

(18) Ja Kvalifikācijas pārbaudes veikšanai ir ticis pieņemts tikai viena vai divu Pretendentu pieteikumi, Kvalifikācijas pārbaudes veikšana šiem Pretendentiem tiek nodrošināta ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no pirmā pieteikuma pieņemšanas Kvalifikācijas pārbaudes veikšanai dienas. Ja Kvalifikācijas pārbaudes veikšanai ir tikuši pieņemti vismaz trīs Pretendentu pieteikumi, Kvalifikācijas pārbaudes veikšana šiem Pretendentiem tiek nodrošināta ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pēdējā pieteikuma pieņemšanas Kvalifikācijas pārbaudes veikšanai dienas.

 

(19) Kvalifikācijas pārbaudes gaita tiek protokolēta un Kvalifikācijas pārbaudē pieņemtie lēmumi tiek iekļauti protokolā. Pretendenti pēc Kvalifikācijas pārbaudes pabeigšanas tiek informēti katrs par savu Kvalifikācijas pārbaudes rezultātu.

 

IV Kvalifikācijas pārbaudes norise

 

(20) Ja Pretendents ir nostrādājis Brokera palīga amatā:

a. ne mazāk kā vienu pilnu kalendāro gadu - Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena jautājumu skaits tiek samazināts par 10 jautājumiem;

b. ne mazāk kā divus pilnus gadus - Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena jautājumu skaits tiek samazināts par 15 jautājumiem;

c. ne mazāk kā trīs pilnus gadus - Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena jautājumu skaits tiek samazināts par 20 jautājumiem.

 

(21) Ja Pretendents piedalās Kvalifikācijas pārbaudes eksāmenā, taču to nenokārto, viņam ir tiesības Kvalifikācijas pārbaudes eksāmenu kārtot atkārtoti, iesniedzot rakstveida pieteikumu LABA (atbilstoši LABA valdes apstiprinātajai pieteikuma formai) un pievienojot dokumentu, kas apliecina maksas par atkārtota Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena kārtošanu samaksu LABA bankas kontā. Atkārtota Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena kārtošana ir atļauta tikai viena kalendārā gada laikā no iepriekšējās Kvalifikācijas eksāmena kārtošanas dienas. Pēc tam, kad ir pagājis viens kalendārais gads no pirmā Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena kārtošanas dienas, Pretendentam, kurš šajā laika periodā nav nokārtojis Kvalifikācijas pārbaudes eksāmenu, lai pretendētu uz Kvalifikācijas atzinuma saņemšanu, ir jāsniedz atkārtots pieteikums Kvalifikācijas pārbaudei maksājot pilnu noteikto maksu par Kvalifikācijas pārbaudi.

 

V Prasību pieejamība

 

(22) Šīs Prasības ir brīvi pieejamas ikvienam interesentam.

 

(23) Šīs Prasības ar tā pielikumiem tiek publicētas LABA tīmekļvietnē www.brokers.lv.

 

(24) Autortiesības uz šīm Prasībām pieder LABA.

 

(25) Šo Prasību vai tās daļu pavairošana, citēšana vai izmantošana jebkādiem citiem mērķiem ir atļauta tikai atsaucoties uz LABA autortiesībām.

 

 

LABA valdes priekšsēdētājs                                                               Aigars Krūms

 

Kvalifikācijas eksāmena organizācijas kārtība

1.pielikums

 

 Kvalifikācijas pārbaudes organizācijas kārtība

 

I Kvalifikācijas pārbaudes organizācija

 

(1) Kvalifikācijas pārbaude notiek divos secīgos posmos:

a. apmācības;

b. apgūto zināšanu pārbaude Kvalifikācijas pārbaudes eksāmenā.

 

(2) Apmācības notiek divos secīgos posmos:

a. patstāvīga zināšanu apguve;

b. konsultācija.

 

(3) Katram Pretendentam tiek nodrošināta brīva iespēja saņemt saviem izvēlētajiem apdrošināšanas izplatīšanas pienākumiem atbilstošos apmācību programmas jautājumus un ziņas par informācijas avotiem, kas jāizmanto, lai apgūtu apmācību programmā norādītos tematus. Pretendents patstāvīgi apgūst zināšanas, kas nepieciešamas, lai atbildētu uz saviem izvēlētajiem apdrošināšanas izplatīšanas pienākumiem atbilstošajiem apmācību programmas jautājumiem, izmantojot norādītos informācijas avotus.

 

(4) Pēc patstāvīgas zināšanu apguves Prasību 3.punkta a., b. un c.apakšpunktā minētajiem Pretendentiem jāierodas uz konsultāciju, kuru vada Kvalifikācijas pārbaudes veicējs un kuras laikā tiek pārbaudītas un papildinātas Pretendenta jau apgūtās zināšanas, iegūtas papildus zināšanas un novērstas kļūdas apgūtajās zināšanās, sagatavojot Pretendentu Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena kārtošanai. Prasību 3.punkta d.apakšpunktā minētajiem Pretendentiem ierašanās uz konsultāciju nav obligāta.

 

(5) Tikai pēc apmācību posma pabeigšanas šī Prasību pielikuma 3. un 4.punktā noteiktajā kārtībā Pretendents var kārtot Kvalifikācijas pārbaudes eksāmenu, lai apstiprinātu apgūto zināšanu pietiekamību Pretendenta izvēlēto apdrošināšanas izplatīšanas pienākumu izpildei nepieciešamajām.

 

(6) Kvalifikācijas pārbaudes eksāmens atkarībā no Pretendenta izvēlētajiem apdrošināšanas izplatīšanas pienākumiem notiek divos secīgos posmos:

a. Atbilžu sniegšana uz Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena jautājumiem, kas notiek testa veidā ar trīs atbilžu variantiem uz katru jautājumu, no kuriem tikai viens ir pareizais;

b. Praktisko uzdevumu atrisināšana (tiek piemērota tikai Prasību 3.punkta a. un c.apakšpunktā minētajiem Pretendentiem).

 

(7) Kvalifikācijas pārbaudes eksāmenā atkarībā no Pretendenta izvēlētajiem apdrošināšanas izplatīšanas pienākumiem Pretendentam jāveic šādas darbības:

a. Prasību 3.punkta a.apakšpunktā minētajiem Pretendentiem – jāsniedz atbildes uz Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena A, B, C, D un E daļas jautājumiem, kā arī jāatrisina 3 praktiskie uzdevumi;

b. Prasību 3.punkta b.apakšpunktā minētajiem Pretendentiem - jāsniedz atbildes uz Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena A, C un E daļas jautājumiem;

c. Prasību 3.punkta c.apakšpunktā minētajiem Pretendentiem – jāsniedz atbildes uz Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena A un B un C daļas jautājumiem, kā arī jāatrisina 2 praktiskie uzdevumi;

d. Prasību 3.punkta d.apakšpunktā minētajiem Pretendentiem – jāsniedz atbildes uz Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena A un C daļas jautājumiem.

 

(8) Pretendentam atsevišķās Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena atbilžu lapās ir jāatzīmē viena, viņaprāt, pareizā atbilde uz katru Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena jautājumu.

 

(9) Ja Pretendents atbilžu lapās kādam Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena jautājumam nav atzīmējis nevienu atbilžu variantu, vai arī kādam Kvalifikācijas eksāmena jautājumam ir atzīmējis vairāk kā vienu atbilžu variantu, tiek uzskatīts, ka Pretendents, atbildot uz šo jautājumu, ir pieļāvis kļūdu.

 

(10) Atbilžu sniegšanai uz Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena jautājumiem ir noteikts laika limits:

a. šī Prasību pielikuma 7.punkta a.apakšpunktā noteiktajā gadījumā – 1 stunda un 30 minūtes;

b. šī Prasību pielikuma 7.punkta b.apakšpunktā noteiktajā gadījumā – 1 stunda;

c. šī Prasību pielikuma 7.punkta c.apakšpunktā noteiktajā gadījumā - 1 stunda un 15 minūtes;

d. šī Prasību pielikuma 7.punkta d.apakšpunktā noteiktajā gadījumā – 50 minūtes.

 

(11) Pēc Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena atbilžu lapas aizpildīšanas Pretendentam ir jāparaksta katra Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena atbilžu lapa un jānodod Kvalifikācijas pārbaudes veicējam parakstītās Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena atbilžu lapas kopā ar izsniegtajiem Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena jautājumiem, kuros norādīti jautājumu atbilžu varianti.

 

(12) Neparakstītu Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena atbilžu lapu nodošana, kādu Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena atbilžu lapu nenodošana vispār, vai atteikšanās nodot izsniegtos Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena jautājumus, kuros norādīti jautājumu atbilžu varianti, Kvalifikācijas pārbaudes veicējam, tiek uzskatīta par Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena nenokārtošanu.

 

(13) Pēc Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena pirmā posma pabeigšanas šī pielikuma 5.punkta a. un c.apakšpunktā noteiktajos gadījumos Pretendentam tiek izsniegti praktiskie uzdevumi.

 

(14) Praktisko uzdevumu atrisināšanai tiek noteikts šāds laika limits:

a. šī Prasību pielikuma 7.punkta a.apakšpunktā noteiktajā gadījumā - 20 minūtes;

b. šī Prasību pielikuma 7.punkta b.apakšpunktā noteiktajā gadījumā - 15 minūtes.

 

(15) Pēc praktisko uzdevumu atrisināšanas Pretendentam ir jāparaksta katra atrisinātā praktiskā uzdevuma lapa un jānodod tās Kvalifikācijas pārbaudes veicējam.

 

(16) Kvalifikācijas pārbaudes veicējs var uzdot Pretendentam papildus jautājumus par praktisko uzdevumu risinājumiem.

 

(17) Neparakstītu atrisināto praktisko uzdevumu lapu nodošana vai kāda praktiskā uzdevuma lapas nenodošana Kvalifikācijas pārbaudes veicējam, tiek uzskatīta par Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena nenokārtošanu.

 

(18) Kvalifikācijas pārbaudes eksāmens uzskatāms par nokārtotu, ja:

a. šī Prasību pielikuma 7.punkta a.apakšpunktā noteiktajā gadījumā, atbildot uz Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena jautājumiem, nav pieļautas vairāk kā 7 kļūdas un ir pareizi atrisināti visi praktiskie uzdevumi;

b. šī Prasību pielikuma 7.punkta b.apakšpunktā noteiktajā gadījumā, atbildot uz Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena jautājumiem, nav pieļautas vairāk kā 4 kļūdas;

c. šī Prasību pielikuma 7.punkta c.apakšpunktā noteiktajā gadījumā, atbildot uz Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena jautājumiem, nav pieļautas vairāk kā 5 kļūdas un ir pareizi atrisināti visi praktiskie uzdevumi;

d. šī Prasību pielikuma 7.punkta d.apakšpunktā noteiktajā gadījumā, atbildot uz Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena jautājumiem, nav pieļautas vairāk kā 4 kļūdas.

 

II Kvalifikācijas pārbaudes norises laiks un vieta

 

(19) Konsultācija un Kvalifikācijas pārbaudes eksāmens notiek Rīgā, bet konkrētu konsultācijas un Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena organizācijas vietu un laiku nosaka LABA, ņemot vērā Pretendentu skaitu.

 

(20) Par konsultācijas un Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena norises vietu un laiku vismaz vienu nedēļu iepriekš tiek paziņots Pretendentiem, kuru iesniegtie pieteikumi ir pieņemti Kvalifikācijas pārbaudes veikšanai.

 

(21) Šī Prasību pielikuma 7.punkta d.apakšpunktā noteiktajā gadījumā Kvalifikācijas pārbaudes eksāmenu Prasību 3.punkta d.apakšpunktā minētie Pretendenti var kārtot gan ierodoties Kvalifikācijas pārbaudes veikšanas vietā, gan arī izmantojot interneta pieslēgumu attālināti, izmantojot LABA izveidotu elektronisku Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena programmu, kas izvietota tīmekļvietnē un kurai katram no Prasību 3.punkta d.apakšpunktā minētajiem Pretendentiem uz Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena kārtošanas laiku tiek piešķirts individuāls ar lietotājvārdu un paroli aizsargāts pieslēgums. Kārtojot Kvalifikācijas pārbaudes eksāmenu izmantojot interneta pieslēgumu attālināti, Prasību 3.punkta d.apakšpunktā minētajiem Pretendentiem netiek piemēroti Prasību 19.punkta pirmā teikuma, šī Prasību pielikuma 11., 12., 19., 20., 23., 24. un 25.punkta noteikumi, bet Kvalifikācijas atzinums, ja Kvalifikācijas pārbaudes eksāmens ir ticis nokārtots, uzreiz pēc Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena nokārtošanas tiek izsniegts elektroniski.

 

III Kvalifikācijas eksāmena rezultātu paziņošana

 

(22) Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena rezultāti katram Pretendentam tiek paziņoti uzreiz pēc saņemto Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena atbilžu lapu un saņemto praktisko uzdevumu atrisinājumu pārbaudes.

 

(23) Ja Pretendents ir nokārtojis Kvalifikācijas pārbaudes eksāmenu, tad viņam nekavējoties tiek izsniegts Kvalifikācijas atzinums, par kura saņemšanu Pretendentam ir jāparakstās.

 

(24) Pretendentam jāparakstās par to, ka viņš ir ticis informēts par savu Kvalifikācijas pārbaudes rezultātu.

 

(25) Ja Pretendents atsakās parakstīties par to, ka viņš ir informēts par savu Kvalifikācijas pārbaudes rezultātu, vai par to, ka viņš ir saņēmis Kvalifikācijas atzinumu, Kvalifikācijas pārbaudes veicējs to īpaši atzīmē Kvalifikācijas pārbaudes protokolā.

 

(26) Pretendents nav nokārtojis Kvalifikācijas pārbaudes eksāmenu, viņam ir tiesības Kvalifikācijas pārbaudes eksāmenu kārtot atkārtoti, iesniedzot pieteikumu atkārtotai Kvalifikācijas pārbaudes eksāmena kārtošanai, atbilstoši LABA valdes apstiprinātajai formai, un samaksājot noteikto maksu par atkārtota Kvalifikācijas eksāmena kārtošanu.

 

(27) Pēc šī pielikuma 26.punktā minētā pieteikuma saņemšanas atkārtota Kvalifikācijas eksāmena kārtošana tiek organizēta atbilstoši Prasību un šī pielikuma noteikumiem.

 

Kvalifikācijas eksāmena jautājumi

2.pielikums

 

Apmācību programmas jautājumi

 

A DAĻA

Pamatzināšanas apdrošināšanā

 

1. Kas ir apdrošināšana?

 

2. Kuras no šīm darbībām ir uzskatāmas par apdrošināšanas izplatīšanu?

 

3. Kas ir apdrošināšanas izplatītājs?

 

4. Kas ir apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīts darbinieks?

 

5. Kas ir atlīdzība par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu?

 

6. Kas ir klients?

 

7. Kas ir rekomendāciju sniegšana?

 

8. Kas ir apdrošinājuma summa?

 

9. Kādas darbības uzskata par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu?

 

10. Kas ir apdrošināšana pret zaudējumiem?

 

11. Vai informācijas sniegšanu potenciālajam apdrošinājuma ņēmējam par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas produktiem uzskata par apdrošināšanas izplatīšanu?

 

12. Kāda persona nevar būt par atbildīgo personu vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistītus darbinieku?

 

13. Cik stundu apdrošināšanas izplatītāja vai apdrošināšanas izplatītāju asociācijas rīkotas vai atzītas apmācības katru gadu ir jāsaņem atbildīgai personai un apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistītam darbiniekam?

 

14. Kā jārīkojas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatītājam, kas saņēmis sūdzību par citu tirgus dalībnieku, bet nav tiesīgs to izskatīt?

 

15. Kādos gadījumos apdrošināšanas izplatītājam nav tiesību nodarbināt personu kā atbildīgo personu vai apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistītu darbinieku?

 

16. Kas ir apdrošināšanas objekts apdrošināšanā pret zaudējumiem?

 

17. Kas ir apdrošināšanas gadījums?

 

18. Kas ir apdrošinātais risks?

 

19. Kādām personām, saskaņā ar likumu, ir tiesības nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanu Latvijā?

 

20. Kādā valodā apdrošināšanas izplatītājam jāsniedz informācija par savu darbību klientam?

 

21. Vai apdrošināšanas izplatītājs var sniegt informāciju par savu darbību klientam tīmekļvietnē?

 

22. Kad tiek uzskatīts, ka klients ir veicis apdrošināšanas prēmijas maksājumu?

 

23. Cik ilgā laikā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatītājam parasti jāsniedz atbilde uz klienta sūdzību?

 

24. Kas sniedz atzinumus par apdrošināšanas brokeru sabiedrības atbildīgās personas un apdrošināšanas brokera zināšanu un prasmju atbilstību likuma prasībām?

 

25. Ko saprot ar terminu “ārvalsts apdrošinātājs”?

 

26. Vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatītājam ir tiesības saņemt  apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prēmijas un citus maksājumus saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumu?

 

27. Kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatītājam jārīkojas ar saņemtajām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prēmijām un citiem saņemtiem maksājumiem saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumu?

 

28. Kādos gadījumos likums uzliek par pienākumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam un apdrošināšanas papildpakalpojuma starpniekam nekavējoties aizliegt turpināt pildīt ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu saistītus pienākumus atbildīgajai personai vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistītam darbiniekam?

 

29. Cik lielai jābūt apdrošināšanas prēmijai?

 

30. Kas savā nosaukumā bez ierobežojumiem var izmantot vārdu “apdrošināšana”?

 

31. Kas jāizpilda apdrošinātājam, lai tas būtu tiesīgs veikt apdrošināšanu?

 

32. Ar kādiem apdrošināšanas veidiem vēl drīkst nodarboties apdrošinātājs, kas veic dzīvības apdrošināšanu?

 

33. Kādā statusā ES dalībvalstī reģistrēts apdrošinātājs var sniegt apdrošināšanas pakalpojumus citā ES dalībvalstī?

 

34. Kā apzīmē apdrošināšanu, kas paredz saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu nodrošināt apdrošinātajam tūlītēju palīdzības sniegšanu gadījumos, kad tas ir nokļuvis grūtībās ceļojuma laikā, esot prom no savām mājām vai arī esot prom no savas pastāvīgās dzīvesvietas?

 

35. Kādas darbības drīkst turpināt veikt apdrošinātājs, ja Latvijas Banka ir apturējusi apdrošinātājam izsniegtās licences darbību?

 

36. Ko apzīmē ar jēdzienu “kopapdrošināšana”?

 

37. Kam Latvijas Republikā reģistrēts apdrošinātājs var nodot visus noslēgtos apdrošināšanas līgumus vai daļu no tiem?

 

38. Kas ir apdrošinātā pašrisks apdrošināšanā?

 

39. Kas ir apdrošināmā interese?

 

40. Kā sauc personu, kas noslēdz apdrošināšanas līgumu savā vai cita labā?

 

41. Kā sauc personu, kurai ir apdrošināmā interese un kuras labā ir noslēgts apdrošināšanas līgums?

 

42. Kas ir personu apdrošināšana?

 

43. Kas ir labuma guvējs?

 

44. Kā sauc apdrošināšanas polisē noteikto maksājumu par apdrošināšanu?

 

45. Kas ir atpirkuma summa?

 

46. Kādi apstākļi rada situāciju, ka noslēgtais apdrošināšanas līgums nav spēkā no tā noslēgšanas brīža?

 

47. Vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatītājs drīkst izpaust apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas gaitā iegūto informāciju par klientu, trešo personu vai labuma guvēju?

 

48. Kā sauc ar apdrošināto risku cēloņsakarīgi saistītu notikumu, kuram iestājoties paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa?

 

49. Vai apdrošinātā riska iestāšanās neiespējamība apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī var būt par iemeslu, lai atzītu apdrošināšanas līgumu par spēkā neesošu? Ja var, tad kurā brīdī līgumu atzīst par spēkā neesošu?

 

50. Vai apdrošinājuma summa ir jāsamazina līdz apdrošinātā objekta faktiskajai vērtībai gadījumos, kad apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem pārsniedz apdrošinātā objekta vērtību attiecībā uz vienu un to paši apdrošināto risku (virsapdrošināšana)?

 

51. Vai apdrošināšanas līgumu var atzīt par spēkā neesošu, ja apdrošinājuma ņēmējs, kurš strādā par ugunsdzēsēju, slēdzot nelaimes gadījumu apdrošināšanas līgumu, paziņo, ka viņa profesija nav saistīta ar bīstamu darbu veikšanu?

 

52. Kādā apmērā apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību zemapdrošināšanas gadījumā?

 

53. Vai īpašuma apdrošināšanas līgums ir spēkā, ja apdrošinātajam nekustamajam īpašumam mainās īpašnieks?

 

54. Vai apdrošināšanas līgumu atzīs par spēkā neesošu gadījumā, ja sešdesmit gadus vecs apdrošinājuma ņēmējs, slēdzot veselības apdrošināšanas līgumu, nav precīzi norādījis tās bērnībā izslimotās slimības, kuras nav dokumentāli fiksētas ārstniecības iestādēs?

 

55. Kāds ir starptautiskā apdrošināšanas līguma (Zaļā karte) minimālais apdrošināšanas termiņš?

 

56. Vai transportlīdzekļa īpašniekam ir pienākums noslēgt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu, ja viņš transportlīdzekli nodevis lietošanā citai personai?

 

57. Kādos gadījumos atbildīgā persona vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīts darbinieks vairs nedrīkst turpināt nodarboties ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu?

 

58. Kas ir atbildīgā persona?

 

59. Kas ir vispusīga piedāvājuma analīze?

 

60. Vai apdrošināšanā pret zaudējumiem apdrošināšanas atlīdzība drīkst pārsniegt apdrošināšanas gadījumā radītos zaudējumus?

 

 

B DAĻA

Pamatzināšanas par apdrošināšanas brokera darbību

 

1. Kas ir apdrošināšanas starpnieks?

 

2. Kas ir apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris?

 

3. Kādas ir trīs būtiskākās darbības īpatnības, kas atšķir apdrošināšanas brokeri no apdrošināšanas aģenta?

 

4. Kam jāreģistrējas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā?

 

5. Kādā teritorijā darbojas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums?

 

6. Kādu informāciju apdrošināšanas starpniekam ir pienākums sniegt klientam par savu apdrošināšanas prēmijā ietverto atlīdzību par konkrēto piedāvāto apdrošināšanas līgumu?

 

7. Kad tiek uzskatīts, ka klients ir saņēmis apdrošināšanas atlīdzības maksājumu?

 

8. Vai apdrošinātājam pēc rakstveida pieprasījuma saņemšanas ir pienākums iepazīstināt personu, kas pretendē uz apdrošināšanas atlīdzību, ar tā rīcībā esošajiem dokumentiem, kas pamato lēmumu par šai personai pienākošās apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai par atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, vai izsniegt to kopijas?

 

9. Kas ir Apdrošināto aizsardzības fonds?

 

10. Kas pārvalda Apdrošināto aizsardzības fondu?

 

11. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā ir gājusi bojā persona, kura ir apdrošināta pret nelaimes gadījumiem sabiedrībā A par EUR 10 000. Šī persona ir arī noslēgusi ilgtermiņa dzīvības apdrošināšanas līgumu sabiedrībā B par EUR 5 000. Šīs bojā gājušās personas transporta līdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise, ko izdevusi sabiedrība C, paredz atbildības limitu par ceļu satiksmes negadījumā bojā gājušo personu EUR 5 210 000. Cik lielu apdrošināšanas atlīdzību izmaksās katra sabiedrība?

 

12. Lauksaimniecības tehnika apdrošināta par EUR 10 000, tās faktiskā vērtība EUR 8.000. Tā tiek nozagta pirms apdrošinājuma summas samazināšanas. Cik lielu atlīdzību saņems apdrošinātais?

 

13. Vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks var sniegt apdrošināšanas starpniecības pakalpojumus ES dalībvalsts apdrošinātājam?

 

14. Kādos gadījumos apdrošinātājs var pārtraukt apdrošināšanas līgumu pirms termiņa?

 

15. Kam iesniedz prasību par zaudējumu atlīdzināšanu kopapdrošināšanas gadījumā?

 

16. Kādos gadījumos sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā apdrošinātājam jāizmaksā apdrošināšanas atlīdzība?

 

17. Apdrošinātā veikala vērtība ir EUR 40 000, zaudējums EUR 20 000. Veikals apdrošināts sabiedrībā A par EUR 15 000, pašrisks ir 10% no zaudējumu summas, sabiedrībā B par EUR 15 000, sabiedrībā C par EUR 10 000, pašrisks abās 5% no zaudējumu summas. Pārējie apdrošināšanas nosacījumi visās minētajās sabiedrībās vienādi. Cik liela apdrošināšanas atlīdzība jāsaņem klientam no katras sabiedrības?

 

18. Apdrošinājuma ņēmējs ir apdrošinājis ķīmijas ražotni pret uguns riskiem. Līguma darbības laikā tiek demontēta ugunsdzēsības sistēma. Par šo gadījumu uzzina apdrošinātājs un divu dienu laikā no brīža, kad par to ir uzzinājis piedāvā klientam izdarīt apdrošināšanas līguma noteikumu grozījumus un norādīt šo grozījumu spēkā stāšanās dienu. Klients no piedāvājuma atsakās. Apdrošinātājs pārtrauc līguma darbību. Samaksātā prēmija bija EUR 10 000. Līguma darbības periods līdz pārtraukšanas dienai 100 dienu. Līguma termiņš 365 dienas. Prēmijas daļa par apdrošināšanas līguma darbības pabeigto periodu EUR 2740. Ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu saistītie izdevumi EUR 1000. Cik lielu summu apdrošinātājs atmaksās klientam?

 

19. Māja, kuras vērtība ir EUR 20 000 apdrošināta par EUR 10 000. Ugunsgrēkā nodarītais zaudējums mājai EUR 12 000. Cik liela summa  jāsaņem apdrošinātajam?

 

20. Automašīna apdrošināta par EUR 2 000. Avārijā, kurā nav iesaistīti citi transportlīdzekļi, nodarītais zaudējums EUR 100. Apdrošinājuma ņēmēja pašrisks ir EUR 200. Cik liela apdrošināšanas atlīdzība  jāsaņem apdrošinātajam?

 

21. Saimniecības ēka ir apdrošināta par EUR 5 000. Apdrošināšanas gadījuma rezultātā nodarītais zaudējums EUR 600. Cik liela apdrošināšanas atlīdzība  jāsaņem cietušajam, ja apdrošinājuma ņēmēja pašrisks noteikts EUR 250?

 

22. Pirts apdrošināta par summu EUR 6 000, tās faktiskā vērtība ir EUR 10 000, ugunsgrēkā nodarītais zaudējums EUR 9 000. Cik liela apdrošināšanas atlīdzība ir jāizmaksā?

 

23. Cik ilgā laikā pēc lēmuma pieņemšanas apdrošinātājam ir jāizmaksā apdrošināšanas atlīdzība sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā?

 

24. Automašīnas īpašnieks, kuram ir sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgums un brīvprātīgā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums, kurai atbildības limits par kaitējumu transportlīdzeklim EUR 2000, ar transportlīdzekli ir nodarījis kaitējumu par EUR 4000. Cik liela summa  jāsaņem cietušajam no apdrošinātāja?

 

25. Kādos gadījumos apdrošināšanas izplatītājam ir pienākums sniegt likumā noteikto informāciju par savu darbību klientam un kādos var to nesniegt?

 

26. Kā sauc dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas līguma noslēgšanu un ietver apdrošināšanas līguma noteikumus, kā arī visus šī līguma grozījumus un papildinājumus, par kuriem apdrošinātājs un apdrošinājuma ņēmējs ir vienojušies apdrošināšanas līguma darbības laikā?

 

27. Kāda persona var kļūt par apdrošināšanas brokera atbildīgo personu un apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistītu darbinieku?

 

28. Kas ir retroaktīvais periods?

 

29. Cik ilgā laikā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā noilgst apdrošinātāja regresa prasība pret apdrošināto?

 

30. Kas ir subrogācijas tiesība?

 

 

C DAĻA

Pamatzināšanas par apdrošināšanas papildpakalpojumu starpnieka darbību

 

1. Kas ir apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks?

 

2. Vai apdrošināšanas brokera reģistrēts apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks drīkst klientam sniegt rekomendāciju?

 

3. Vai apdrošināšanas papildpakalpojuma starpniekam ir tiesības saņemt apdrošināšanas prēmijas saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu?

 

4. Kādu informāciju apdrošināšanas papildpakalpojuma starpniekam ir pienākums sniegt klientam par savu apdrošināšanas prēmijā ietverto atlīdzību par konkrēto piedāvāto apdrošināšanas līgumu?

 

5. Kāda persona var kļūt par apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka atbildīgo personu un apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistītu darbinieku?

 

 

D DAĻA

Zināšanas par apdrošināšanas brokera pārvaldīšanu

 

1. Kādi ir apdrošināšanas starpnieka atbildīgās personas pienākumi un tiesības?

 

2. Kas reģistrē apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerus?

 

3. Vai apdrošināšanas brokera valdes loceklis, atbildīgā persona un apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīts darbinieks drīkst nodarboties ar apdrošināšanas izplatīšanu vienlaikus pie cita apdrošināšanas izplatītāja?

 

4. Kas pārbauda apdrošināšanas brokera reģistrēta apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka atbildīgās personas un apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīta darbinieka zināšanu un prasmju atbilstību likuma prasībām?

 

5. Kas ir atbildīgs par to, lai apdrošināšanas brokera atbildīgā persona un apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīts darbinieks izpildītu likuma prasības par obligāto ikgadējo apmācību saņemšanu?

 

6. Kāda institūcija ārpus tiesas izskata strīdus starp apdrošināšanas brokeri un klientu?

 

7. Kāds ir minimālais limits apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai gadā kopumā un vienam apdrošināšanas gadījumam?

 

8. Kādam, saskaņā ar likumu, jābūt apdrošināšanas brokeru sabiedrības minimālajam dibināšanas pamatkapitālam?

 

9. Kam, veicot apdrošināšanas brokera darbību, saskaņā ar likumu, ir obligāti nepieciešams civiltiesiskās atbildības nodrošinājums?

 

10. Kas uztur apdrošināšanas aģentu reģistru?

 

11. Kādos gadījumos apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks var civiltiesiskās atbildības līgumā ietvert pašrisku 10 000 EUR ekvivalenta apmērā?

 

12. Kādos gadījumos var anulēt ierakstu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā?

 

13. Vai Latvijas Republikas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpnieks drīkst atvērt filiāli kādā citā ES dalībvalstī, kas šim nolūkam jāizdara?

 

14. Kāds ir Latvijas Bankas statuss?

 

15. Kādas ir Latvijas Bankas likumā noteiktās tiesības?

 

16. Kas pārvalda Latvijas Banku?

 

17. Kāds ir Latvijas Bankas darbības mērķis?

 

18. Kāds ir Latvijas Bankas Konsultatīvās finanšu tirgus padomes izveidošanas mērķis?

 

19. No kādiem avotiem tiek finansēta Latvijas Banka?

 

20. Kāda veida civiltiesiskā atbildība apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam ir jāapdrošina?

 

21. Kas ir Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki?

 

22. Kur apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokerim katru gadu jāiekļauj informācija par parakstīto apdrošināšanas prēmiju apmēru sadalījumā pa dzīvības un nedzīvības apdrošināšanas veidiem, kā arī pa Latvijas Republikā reģistrētiem apdrošināšanas komersantiem, Latvijas Republikā reģistrētām ārvalsts apdrošinātāju filiālēm un Latvijas Republikā nereģistrētiem apdrošināšanas komersantiem?

 

23. Vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka darījumiem ir paredzēti PVN atvieglojumi un kādi tie ir?

 

24. Vai apdrošinātājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā ir saistoši apdrošinātā zaudējumi, kas radušies apdrošinātajam jebkādā veidā veicot atlīdzinājumu vai dodot atlīdzības solījumu trešai personai bez apdrošinātāja piekrišanas?

 

25. Vai apdrošinātājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā ir jāatlīdzina apdrošinātajam zaudējumi, kas tam radušies veicot pasākumus zaudējumu samazināšanai vai sniedzot neatliekamo palīdzību cietušajai personai?

 

 

E DAĻA

Zināšanas par apdrošināšanas papildpakalpojumu starpnieka pārvaldīšanu

 

1. Vai apdrošinātāja reģistrēts apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks drīkst nodarboties ar apdrošināšanas izplatīšanu vairāku apdrošinātāju vārdā un interesēs?

 

2. Vai apdrošināšanas izplatītājs drīkst nodarbināt personu kā atbildīgo personu vai apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistītu darbinieku, ja tā nav pildījusi atbildīgās personas vai darbinieka pienākumus ilgāk par gadu?

 

3. Vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatītājam ir pienākums reģistrēt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistītus darbiniekus?

 

4. Kas var reģistrēt apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku?

 

5. Kas ir atbildīgs par to, lai apdrošināšanas brokera reģistrēta apdrošināšanas  papildpakalpojuma starpnieka atbildīgā persona un apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīts darbinieks izpildītu likuma prasības par obligāto ikgadējo apmācību saņemšanu?

 

6. Kas ir atbildīgs par apdrošināšanas brokera reģistrēta apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka kļūdas vai nolaidības dēļ nodarītajiem zaudējumiem klientiem, apdrošināšanas komersantiem, ārvalsts apdrošinātāja filiālei vai citām personām?

 

7. Kāda institūcija ārpus tiesas izskata strīdus starp apdrošināšanas brokera reģistrētu apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku un klientu?

 

8. Vai Latvijas Republikas apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks drīkst atvērt filiāli kādā citā ES dalībvalstī?

 

9. Kas ir tiesīgs piemērot likumā noteiktās sankcijas apdrošināšanas izplatītājam par likuma pārkāpumiem apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā?

 

10. Vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatītājam ir pienākums publicēt tīmekļvietnē apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistītu darbinieku sarakstu?

 

 

Apgūstot zināšanas par norādītajiem jautājumiem izmantojami šādi avoti:

1) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums (atrodams www.likumi.lv);

2) Apdrošināšanas līguma likums (atrodams www.likumi.lv);

3) Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums (atrodams www.likumi.lv);

4) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums (atrodams www.likumi.lv);

5) Latvijas Bankas likums (atrodams www.likumi.lv);

6) Likums "Par pievienotās vērtības nodokli" (atrodams www.likumi.lv);

7) “Sūdzību par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatītājiem izskatīšanas normatīvie noteikumi” (atrodams Latvijas Bankas mājas lapā https://bank.lv/, sadaļā "tiesību akti");

8) “Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi” (atrodams Latvijas Bankas mājas lapā https://bank.lv/, sadaļā "tiesību akti");

9) “Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka nodrošinājuma pašriska saistības izpildei prasību normatīvie noteikumi” (atrodams Latvijas Bankas mājas lapā https://bank.lv/, sadaļā "tiesību akti");

10) Monogrāfija “Apdrošināšanas tiesības”; autors Jeļena Alfejeva; Biznesa augstskola “Turība”, 2017.gads;

11) Tiesu prakse apdrošināšanā, kas atrodama www.at.gov.lv (http://www.at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/civillietu-departaments/klasifikators-pec-lietu-kategorijam/apdrosinasanas-tiesibas).

 

 

 

 

 

Maksa par kvalifikācijas pārbaudi

 

Maksa par kvalifikācijas pārbaudi

 

Saskaņā ar Kvalifikācijas prasību 7.punkta b.apakšpunktu Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācija ir noteikusi šādus maksas apmērus:

 

1) 300 EUR par kvalifikācijas pārbaudi apdrošināšanas brokeru sabiedrības atbildīgajai personai;

2) 260 EUR par kvalifikācijas pārbaudi apdrošināšanas brokeru sabiedrības apdrošināšanas brokerim;

3) 200 EUR par kvalifikācijas pārbaudi apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka atbildīgajai personai;

4) 160 EUR par kvalifikācijas pārbaudi apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistītam darbiniekam;

5) 50 % no pilnas maksas par kvalifikācijas pārbaudi par atkārtota kvalifikācijas eksāmena kārtošanu viena gada laikā no nenokārtotā eksāmena dienas;

6) Ja pretendents uzreiz pēc kvalifikācijas atzinuma saņemšanas strādās vai turpinās strādāt apdrošināšanas brokeru sabiedrībā, kas ir Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas aktīvais biedrs, vai tādas apdrošināšanas brokeru sabiedrības reģistrētā apdrošināšanas papildpakalpojumu starpniekā, kas ir Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas aktīvais biedrs, un ko apliecina šī asociācijas biedra izsniegta izziņa, visiem iepriekšminētajiem maksu apmēriem tiek piemērota 50 % atlaide.

 

Maksa par kvalifikācijas pārbaudi un atkārtotu kvalifikācijas eksāmena kārtošanu ir jāsamaksā pirms attiecīgā pieteikuma iesniegšanas, pārskaitot to uz Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas SEB bankas kontu nr.LV69 UNLA 0001 0027 0078 5 ar norādi: “Maksa par kvalifikācijas pārbaudi <vārds, uzvārds>”, ja maksāts tiek par kvalifikācijas pārbaudi, vai “Maksa par atkārtotu Kvalifikācijas eksāmena kārtošanu <vārds, uzvārds>”, ja maksāts tiek par atkārtotu Kvalifikācijas eksāmena kārtošanu. Maksājumu apliecinoša dokumenta oriģināls jāpievieno attiecīgajam pieteikumam.

Kvalifikācijas atzinuma paraugs

Pieteikuma forma kvalifikācijas pārbaudei apdrošināšanas brokeru sabiedrībām

<pieteikuma parakstīšanas gads un datums>*

Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijai
Krišjāņa Barona ielā 64-10B, Rīgā, LV-1011


No <iesniedzēja vārds, uzvārds>
<iesniedzēja personas kods>
<iesniedzēja kontaktadrese>
<iesniedzēja tālruņa numurs un e-pasta adrese>

 

PIETEIKUMS
kvalifikācijas pārbaudei

 

Lūdzu veikt kvalifikācijas pārbaudi Apdrošināšanas brokeru sabiedrības Atbildīgās personas/Apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīta darbinieka** pienākumu pildīšanai nepieciešamajām prasībām. Ja mana izglītība, zināšanas un prasmes atbildīs šīm prasībām, lūdzu nodrošināt iespēju kārtot Kvalifikācijas eksāmenu un Kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas gadījumā saņemt Kvalifikācijas atzinumu.


Apliecinu, ka man ir nevainojama reputācija Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 21.panta otrās daļas izpratnē un uz mani nav attiecināms neviens no Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 19.pantā minētajiem nosacījumiem, kā arī nav konstatēti tādi apstākļi, kas, turpinot pildīt ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu saistītus pienākumus, var kaitēt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatītāja reputācijai, radīt risku, ka apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatītājs tiek iesaistīts nelikumīgās darbībās, vai apdraudēt klientu tiesības vai intereses.

 

Apliecinu, ka visa šajā iesniegumā un tā pielikumos sniegtā informācija atbilst patiesībai un nav sagrozīta, kā arī apzinos, ka nepatiesas vai sagrozītas informācijas sniegšanas gadījumā Kvalifikācijas atzinums man netiks izsniegts vai tiks anulēts.

 

Apliecinu, ka esmu iepazinies/iepazinusies ar Prasībām atzinuma sniegšanai par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera atbildīgās personas un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīta darbinieka un apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka atbildīgās personas un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīta darbinieka iegūtajām zināšanām un prasmēm, kuras nepieciešamas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai un to pielikumiem (turpmāk - Prasības) un visu šī pieteikuma pielikumā pievienoto dokumentu kopiju oriģinālus uzrādīšu Kvalifikācijas pārbaudes veicējam.

 

Parakstot šo pieteikumu, apliecinu, ka atļauju Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijai normatīvajos aktos un Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas statūtos noteikto funkciju izpildei veikt manu personas datu apstrādi.

 

Atzīmēt vajadzīgo ar X:

[ ] Apliecinu, ka brokera palīga amatā esmu nostrādājis ___(norādīt skaitu) pilnus gadus.***

[ ] Neesmu strādājis brokera palīga amatā ilgāk kā vienu pilnu kalendāro gadu.


Pielikumā:   

1) diploma kopija, kas apliecina Prasību 5.punkta a., b., c. vai d.apakšpunktos norādītās atbilstošas augstākās izglītības iegūšanu; 
2) ja iegūtā augstākā izglītība neatbilst Prasību 5.punkta a., b., c. vai d.apakšpunktos norādītajām, diploma kopija, kas apliecina citas augstākās izglītības iegūšanu un augstskolas izsniegta apgūto kursu saraksta kopiju, kas apliecina Prasību 5.punkta e.apakšpunktā norādīto kursu apgūšanu; 
3) dokumenta oriģināls, kas apliecina maksas par kvalifikācijas pārbaudi pārskaitīšanu LABA bankas kontā SEB Unibankā, konta Nr.LV69 UNLA 0001 0027 0078 5, kurā norādītais maksājuma mērķis ir “Maksa par kvalifikācijas pārbaudi <Pretendenta vārds un uzvārds>”;

4) dokumentu kopijas, kas apliecina darba pieredzi brokera palīga amatā (jāiesniedz tikai tiem pretendentiem, kas ir nostrādājuši brokera palīga amatā ne mazāk kā vienu pilnu kalendāro gadu).


Ar cieņu,

<iesniedzēja paraksts>
<iesniedzēja vārds, uzvārds>* < > iekavās slīpajā drukā norādītas sadaļas, kuras informācija pieteikuma iesniedzējam jāaizpilda.
** / ar daļsvītru atdalītie vārdi un teikuma daļas nosaka alternatīvas, no kurām pieteicējam jāizvēlas tikai viena, nevajadzīgās dzēšot tā, lai saglabājas teikuma loģiskā struktūra.

*** pieteikumam jāpievieno 4)pielikumā norādīto dokumentu kopijas (darba līgums/-i un izziņa/-as no darba vietas par brokera palīga amatā nostrādāto periodu).

 

Pieteikuma forma kvalifikācijas pārbaudei apdrošināšanas papildpakalpojuma starpniekiem

 

<pieteikuma parakstīšanas gads un datums>*

Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijai
Krišjāņa Barona ielā 64-10B, Rīgā, LV-1011


No <iesniedzēja vārds, uzvārds>
<iesniedzēja personas kods>
<iesniedzēja kontaktadrese>
<iesniedzēja tālruņa numurs un e-pasta adrese>

 

PIETEIKUMS
kvalifikācijas pārbaudei

 

Apdrošināšanas brokeru sabiedrība _________________________________(nosaukums), __________________ (reģistrācijas numurs) ____________ (gads, datums), ir reģistrējusi apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku ___________________________ (nosaukums), __________________ (reģistrācijas numurs), reģistrs pieejams tīmekļa vietnē ______________________________ (norādīt tīmekļa vietnes adresi).

 

Lūdzu veikt kvalifikācijas pārbaudi Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka Atbildīgās personas/Apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīta darbinieka ** pienākumu pildīšanai nepieciešamajām prasībām. Ja mana izglītība, zināšanas un prasmes atbildīs šīm prasībām, lūdzu nodrošināt iespēju kārtot Kvalifikācijas eksāmenu un Kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas gadījumā saņemt Kvalifikācijas atzinumu.

Apliecinu, ka man ir nevainojama reputācija Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 21.panta otrās daļas izpratnē un uz mani nav attiecināms neviens no Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 19.pantā minētajiem nosacījumiem, kā arī nav konstatēti tādi apstākļi, kas, turpinot pildīt ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu saistītus pienākumus, var kaitēt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatītāja reputācijai, radīt risku, ka apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatītājs tiek iesaistīts nelikumīgās darbībās, vai apdraudēt klientu tiesības vai intereses.

 

Apliecinu, ka visa šajā iesniegumā un tā pielikumos sniegtā informācija atbilst patiesībai un nav sagrozīta, kā arī apzinos, ka nepatiesas vai sagrozītas informācijas sniegšanas gadījumā Kvalifikācijas atzinums man netiks izsniegts vai tiks anulēts.

Apliecinu, ka esmu iepazinies/iepazinusies ar Prasībām atzinuma sniegšanai par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera atbildīgās personas un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīta darbinieka un apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka atbildīgās personas un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīta darbinieka iegūtajām zināšanām un prasmēm, kuras nepieciešamas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai un to pielikumiem (turpmāk - Prasības) un visu šī pieteikuma pielikumā pievienoto dokumentu kopiju oriģinālus uzrādīšu Kvalifikācijas pārbaudes veicējam.

 

Parakstot šo pieteikumu, apliecinu, ka atļauju Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijai normatīvajos aktos un Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas statūtos noteikto funkciju izpildei veikt manu personas datu apstrādi.

 

Atzīmēt vajadzīgo ar X:

[ ] Apliecinu, ka brokera palīga amatā esmu nostrādājis ___(norādīt skaitu) pilnus gadus.***

[ ] Neesmu strādājis brokera palīga amatā ilgāk kā vienu pilnu kalendāro gadu.

 

 

Pielikumā:   

1) diploma kopija, kas apliecina Prasību 6.punktā norādītās izglītības iegūšanu; 
2) dokumenta oriģināls, kas apliecina maksas par kvalifikācijas pārbaudi pārskaitīšanu LABA bankas kontā SEB Unibankā, konta Nr.LV69 UNLA 0001 0027 0078 5, kurā norādītais maksājuma mērķis ir “Maksa par kvalifikācijas pārbaudi <Pretendenta vārds un uzvārds>”;

3) dokumentu kopijas, kas apliecina darba pieredzi brokera palīga amatā (jāiesniedz tikai tiem pretendentiem, kas ir nostrādājuši brokera palīga amatā ne mazāk kā vienu pilnu kalendāro gadu).


Ar cieņu,

<iesniedzēja paraksts>
<iesniedzēja vārds, uzvārds>* < > iekavās slīpajā drukā norādītas sadaļas, kuras informācija pieteikuma iesniedzējam jāaizpilda.
** / ar daļsvītru atdalītie vārdi un teikuma daļas nosaka alternatīvas, no kurām pieteicējam jāizvēlas tikai viena, nevajadzīgās dzēšot tā, lai saglabājas teikuma loģiskā struktūra.

*** pieteikumam jāpievieno 3)pielikumā norādīto dokumentu kopijas (darba līgums/-i un izziņa/-as no darba vietas par brokera palīga amatā nostrādāto periodu).

 

Pieteikuma forma atkārtotai kvalifikācijas pārbaudei

<pieteikuma parakstīšanas gads un datums>*

 

Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijai
Krišjāņa Barona ielā 64-10B, Rīgā, LV-1011


No <iesniedzēja vārds, uzvārds>
<iesniedzēja personas kods>
<iesniedzēja kontaktadrese>
<iesniedzēja tālruņa numurs un e-pasta adrese>

 

 

PIETEIKUMS
atkārtotai Kvalifikācijas eksāmena kārtošanai

 

Lūdzu nodrošināt man iespēju atkārtoti kārtot Kvalifikācijas eksāmenu.


Pielikumā: dokumenta oriģināls, kas apliecina maksas par atkārtotu Kvalifikācijas eksāmena kārtošanu pārskaitīšanu LABA bankas kontā.


Ar cieņu,

<iesniedzēja paraksts>
<iesniedzēja vārds, uzvārds>
* < > iekavās slīpajā drukā norādītas sadaļas, kuras informācija pieteikuma iesniedzējam jāaizpilda