Kvalifikācijas atzīšana

 

Apdrošināšanas brokera kvalifikācijas atzīšana

 

Kopš 2005.gada likums paredz, ka par apdrošināšanas brokeri var kļūt tikai persona, kuras kvalifikāciju ir pārbaudījusi asociācija, tostarp noskaidrojot, vai pretendents, kas vēlas kļūt par brokeri:

1) ir ieguvis apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības veikšanai nepieciešamās zināšanas, kas jāapliecina nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu;

2) ir ieguvis asociācijas atzītu vismaz triju gadu darba pieredzi.


Kvalifikācijas atzīšana izsniegšana tiek organizēta atbilstoši Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas apstiprinātajām Latvijas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku profesionālās kvalifikācijas prasībām (turpmāk tekstā Kvalifikācijas prasības), kuru pielikumā pievienota Kvalifikācijas eksāmena organizācijas kārtība un jautājumi.

 

Ikvienam pretendentam, kas vēlas kļūt par apdrošināšanas brokeri vai par atbildīgo personu apdrošināšanas brokeru sabiedrībā, vispirms jāiepazīstas ar Kvalifikācijas prasībās ietvertajām obligātajām atbilstības prasībām. Obligātās atbilstības prasības, lai varētu pretendēt kļūt par atbildīgo personu un apdrošināšanas brokeri, ir šādas:

                1) Vismaz 21 gada vecums;

                2) Vismaz 3 gadu darba pieredze kopumā un no tās vismaz 2 gadu darba pieredze, kas tieši saistīta ar apdrošināšanu, kas iegūta pēdējo 10 gadu laikā (darba pieredzi apliecinoši dokumenti - darba līgums, vienošanās par darba tiesisko attiecību izbeigšana vai izziņa no darba devēja, ka darba tiesiskās attiecības turpinās);

                3) Jebkura līmeņa augstākā izglītība, kuras ietvaros apgūts vismaz viens no kursiem ekonomikas, finanšu, vadības vai tiesību jomā (izglītību apliecinoši dokumenti – diploms un tam pievienotais pabeigto kursu saraksts).

 

Ja pretendents atbilst visām obligātajām prasībām attiecībā uz vecumu, izglītību un darba pieredzi, lai pieteiktos kvalifikācijas eksāmena kārtošanai, jāvēršas asociācijā ar attiecīgu pieteikumu kvalifikācijas pārbaudei, iepriekš samaksājot asociācijas noteikto maksu par kvalifikācijas pārbaudi.

 

Vispirms tiek pārbaudīta Pretendenta iesniegtā pieteikuma atbilstība obligātajām prasībām. Ja pieteikums neatbilst kādai no obligātajām prasībām vai nav samaksāta maksa par kvalifikācijas pārbaudi, pretendentam par to tiek paziņots, dodot iespēju noteiktā laikā novērst neatbilstības. Ja neatbilstības noteiktajā laikā netiek novērstas, pretendentam tiek paziņots, ka iesniegtais pieteikums tiek noraidīts un pretendentam tiek atmaksāti 50 % no samaksātās maksas par kvalifikācijas pārbaudi, ja tā ir tikusi samaksāta. Ja pieteikums atbilst visām prasībām, pretendentam par to tiek paziņots, vēlāk atsevišķi paziņojot par kvalifikācijas eksāmena laiku un vietu.

 

Pirms kvalifikācijas eksāmena asociācija nodrošina pretendentam, kura pieteikums atzīts par atbilstoši obligātajām prasībām, iespēju vienu reizi apmeklēt konsultāciju. Uz konsultāciju pretendentam jāsagatavojas kā uz kvalifikācijas eksāmenu, jo konsultācijā tiek apspriesti tikai konkrēti kvalifikācijas eksāmena jautājumi, kuri ir radījuši pretendentam neskaidrības, tiek izskaidrota neskaidro jautājumu un to atbilžu būtība. Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas biedru darbiniekiem konsultācija ir bez maksas, pārējiem pretendentiem pirms konsultācijas jāsamaksā asociācijas noteiktā maksa par konsultāciju.

 

Pretendentam, kas vēlas iegūt atbildīgās personas kvalifikācijas atzinumu, kvalifikācijas eksāmenā jāatbild uz 80 jautājumiem un jāatrisina 3 praktiskie uzdevumi. Pretendentam, kas vēlas iegūt apdrošināšanas brokera kvalifikācijas atzinumu, kvalifikācijas eksāmenā jāatbild uz 60 jautājumiem un jāatrisina 2 praktiskie uzdevumi. Kvalifikācijas eksāmena jautājumi tiek uzdoti testa formā ar trīs atbilžu variantiem, no kuriem pretendentam jāizvēlas viens. Eksāmens ir nokārtots, ja pretendents nav pieļāvis vairāk kā 4 kļūdas, atbildot uz kvalifikācijas eksāmena jautājumiem, un ir pareizi atrisinājis visus praktiskos uzdevumus. Par katru pilnu apdrošināšanas brokera palīga amatā nostrādātu kalendāro gadu pretendentam tiek samazināts atbildamo jautājumu skaits kvalifikācijas eksāmenā – par vienu gadu par 10 jautājumiem mazāk, par diviem gadiem – par 15 jautājumiem mazāk, par trīs un vairāk gadiem – par 20 jautājumiem mazāk. 

 

Ja kvalifikācijas eksāmens netiek nokārtots, pretendentam viena kalendārā gada laikā ir tiesības kvalifikācijas eksāmenu kārtot atkārtoti, iepriekš samaksājot asociācijas noteikto maksu par atkārtotu Kvalifikācijas eksāmena kārtošanu un iesniedzot pieteikumu atkārtotam kvalifikācijas eksāmenam.

Kvalifikācijas prasības

LATVIJAS APDROŠINĀŠANAS BROKERU ASOCIĀCIJA
LATVIJAS APDROŠINĀŠANAS UN PĀRAPDROŠINĀŠANAS
STARPNIEKU PROFESIONĀLĀS

KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS


Apstiprinātas Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas
2005.gada 07.jūnija biedru kopsapulcē
Ar grozījumiem, kas apstiprināti LABA pārstāvju sapulcē
2005.gada 30.augustā, Rīgā

Rīgā

Latvijas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku profesionālās kvalifikācijas prasības (turpmāk tekstā - Prasības) ir pieņemtas saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības likuma 17.panta pirmo daļu, 42.panta pirmo daļu un nosaka Atbildīgās personas, Brokera un darbinieka, kas tieši iesaistīts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, darbībai nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas prasības.

Terminu skaidrojums:

1)      Atbildīgā persona - pašnodarbinātā persona, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka izpildinstitūcijas loceklis vai cita persona, kas atbilstoši savai kompetencei apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka vadības līmenī ir atbildīga par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību;

2)      Brokeris – fiziskā persona, kas nodarbojas ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību klienta vārdā un interesēs, pamatojoties uz vispusīgu piedāvājuma analīzi, un, kam ir apdrošināta civiltiesiskā atbildība likumā noteiktajā kārtībā;

3)      Brokera palīgs – fiziskā persona, kas ir tieši pakļauta Brokerim, pilda Brokera dotos uzdevumus, kas ir saistīti ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību, un šo pienākumu izpildē ir pastāvīgi nodarbināta, ko apliecina noslēgtais darba līgums un tajā norādītie Brokera palīga pienākumi;

4)      FKTK – Finanšu un kapitāla tirgus komisija;

5)      Klients - persona, kurai ir nodoms noslēgt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumu vai kura ir iesaistīta: 

a)      apdrošināšanas līguma izpildē kā apdrošinājuma ņēmējs, apdrošinātais vai labuma guvējs,

b)      pārapdrošināšanas līguma izpildē kā pārapdrošinājuma ņēmējs;

6)      Kvalifikācijas atzinums – Kvalifikācijas komisijas izsniegts atzinums, kas apliecina, ka atzinuma saņēmēja izglītība, darba pieredze un zināšanas atbilst Atbildīgās personas, Brokera vai darbinieka, kas tieši iesaistīts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, pienākumu pildīšanai nepieciešamajām prasībām;

7)      Kvalifikācijas eksāmens – Kvalifikācijas komisijas organizēts eksāmens, kura mērķis ir pārbaudīt, vai Pretendenta zināšanas atbilst Atbildīgās personas, Brokera vai darbinieka, kas tieši iesaistīts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, pienākumu pildīšanai nepieciešamajām prasībām.

8)      Kvalifikācijas komisija – LABA izveidota komisija, kura organizē un pieņem Kvalifikācijas eksāmenu, kā arī uzrauga un kontrolē šo Prasību ievērošanu;

9)      LABA – Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācija;

10)  Pretendents – fiziskā persona, kura vēlas kļūt par Atbildīgo personu, Brokeri vai darbinieku, kas tieši iesaistīts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, un šajās Prasībās noteiktajā kārtībā ir iesniegusi pieteikumu Kvalifikācijas komisijai ar lūgumu izskatīt zināšanu un darba pieredzes atbilstību Atbildīgās personas, Brokera vai darbinieka, kas tieši iesaistīts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, pienākumu pildīšanai nepieciešamajām prasībām.


I Vispārīgie principi

(1) Šīs Prasības ir saistošas Atbildīgajām personām, Brokeriem, darbiniekiem, kas tieši iesaistīti apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, un visām personām, kuras gatavojas uzsākt Atbildīgās personas, Brokera vai darbinieka, kas tieši iesaistīts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, darbību.

(2) Šīs Prasības, saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības likuma 17.panta pirmo daļu, tiek piemērotas, lai noteiktu vai persona, kas vēlas uzsākt Atbildīgās personas, Brokera vai darbinieka, kas tieši iesaistīts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, darbību, ir ieguvusi atbilstošu augstāko izglītību, nepieciešamo darba pieredzi un nepieciešamās zināšanas.

(3) Šīs Prasības nosaka dažādus profesionālās kvalifikācijas prasību līmeņus šādām personu grupām: 

a.      personām, kuras gatavojas uzsākt Atbildīgās personas darbību; 

b.     personām, kuras gatavojas uzsākt Brokera vai darbinieka, kas tieši iesaistīts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, darbību; 

c.      personām, kuras gatavojas kļūt par Brokera palīgu.

(4) Par Brokera palīgu var būt rīcībspējīga persona, kura:

 1. sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu;
 2. ieguvusi vidējo izglītību;
 3. ir persona ar nevainojamu reputāciju un uz kuru neattiecas neviens no šo Prasību 6.punktā minētajiem apstākļiem.

(5) Par Atbildīgo personu, Brokeri vai darbinieku, kas tieši iesaistīts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, var būt rīcībspējīga persona, kura:  

 1. sasniegusi divdesmit viena gada vecumu;
 2. ieguvusi atbilstošu augstāko izglītību;
 3. šajās Prasībās noteiktajā kārtībā ir pierādījusi Atbildīgās personas, Brokera vai darbinieka, kas tieši iesaistīts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, pienākumu pildīšanai nepieciešamo darba pieredzi un zināšanas, kā arī nokārtojusi Kvalifikācijas eksāmenu, ko apliecina Kvalifikācijas komisijas izsniegts Kvalifikācijas atzinums;
 4. ir persona ar nevainojamu reputāciju un uz kuru neattiecas neviens no šo Prasību 6.punktā minētajiem apstākļiem.

(6) Par Brokeri nevar būt persona:

 1. kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu; 
 2. kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju;
 3. pret kuru ierosinātā krimināllieta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir izbeigta sakarā ar noilgumu vai amnestiju;
 4. kura saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet krimināllieta pret to izbeigta uz nereabilitējoša pamata.

II Profesionālās kvalifikācijas prasības Pretendentiem

(7) Par Atbildīgās personas, Brokera vai darbinieka, kas tieši iesaistīts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, pienākumu pildīšanai atbilstošu augstāko izglītību tiek uzskatīta Latvijā vai ārvalstīs akreditētā augstskolā iegūta augstākā izglītība, ko apliecina saņemtais diploms par augstākās izglītības iegūšanu, šādās nozarēs: 

 1. vadība;
 2. ekonomika;
 3. finanses;
 4. tiesības (jurispudence);
 5. jebkura cita nozare, kurā augstākās izglītības programmas ietvaros ir apgūts vismaz viens no kursiem, kas ir tieši saistīts ar šī punkta a., b., c. un d.apakšpunktos norādītājam nozarēm un, ko apliecina augstskolas izsniegts apgūto kursu saraksts.

(8) Par Atbildīgās personas, Brokera vai darbinieka, kas tieši iesaistīts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, pienākumu pildīšanai atbilstošu darba pieredzi tiek atzīta pēdējo 10 gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas iegūta vismaz 3 gadu darba pieredze, kur vismaz 2 gadi ir nostrādāti ar apdrošināšanu vai apdrošināšanas starpniecību tieši saistītā darbā.

(9) Pretendentam, jāiesniedz Kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājam pieteikums, atbilstoši LABA valdes apstiprinātajai pieteikuma formai, ar lūgumu veikt kvalifikācijas pārbaudi un izsniegt Kvalifikācijas atzinumu, pievienojot savam pieteikumam:

 1. pases kopiju;
 2. diploma kopiju, kas apliecina šo Prasību 7.punkta a., b., c. un d.apakšpunktos norādītās atbilstošas augstākās izglītības iegūšanu;
 3. ja iegūtā augstākā izglītība neatbilst šo Prasību 7.punkta a., b., c. un d.apakšpunktos norādītajām, diploma kopiju, kas apliecina citas augstākās izglītības iegūšanu un augstskolas izsniegta apgūto kursu saraksta kopiju, kas apliecina šo Prasību 7.punkta e.apakšpunktā norādīto kursu apgūšanu;
 4. dokumentu kopijas, kas apliecina šo Prasību 8.punktā norādīto darba pieredzi;
 5. dokumenta oriģinālu, kas apliecina maksas par kvalifikācijas pārbaudi pārskaitīšanu LABA bankas kontā. Šīs maksas apmēru nosaka LABA valde un tas tiek publicēts LABA oficiālajā interneta māja lapā www.brokers.lv.

Visu iesniegto dokumentu oriģināli Pretendentam jāuzrāda Kvalifikācijas komisijā.

(10) Pieteikumā Pretendentam jānorāda, vai viņš ir sasniedzis 21 gada vecumu, vai prot valsts valodu, kā arī, vai viņš ir persona ar nevainojamu reputāciju. Pieteikumā Pretendentam arī jāapstiprina, ka uz viņu neattiecas neviens no šo Prasību 6.punktā minētajiem apstākļiem, kā arī jāapliecina, ka pieteikumā sniegtā informācija ir patiesa un nav sagrozīta.

(11) Kvalifikācijas komisija, izskatot saņemto pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, vispirms nosaka, vai Pretendents atbilst šo Prasību 5.punkta a., b., c. un d. apakšpunktos norādītājiem noteikumiem. Ja Pretendents atbilst šiem noteikumiem, Pretendenta pieteikums tiek pieņemts izskatīšanai Kvalifikācijas komisijā, pretējā gadījumā tas netiek pieņemts izskatīšanai kā neatbilstošs Atbildīgās personas, Brokera vai darbinieka, kas tieši iesaistīti apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, pienākumu pildīšanai noteiktajām prasībām.

(12) Pēc Pretendenta pieteikuma pieņemšanas izskatīšanai Kvalifikācijas komisija pārbauda, vai Pretendents ir ieguvis Atbildīgās personas, Brokera vai darbinieka, kas tieši iesaistīti apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, pienākumu izpildei atbilstošu darba pieredzi un zināšanas.

(13) Ja Kvalifikācijas komisija konstatē, ka Pretendenta darba pieredze un zināšanas atbilst šo Prasību 8.punktā norādītajām prasībām, Pretendentam tiek dotas tiesības kārtot Kvalifikācijas eksāmenu.

(14) Ja Kvalifikācijas komisija konstatē, ka Pretendenta darba pieredze un zināšanas neatbilst šo Prasību 8.punktā norādītajām prasībām, Pretendenta pieteikums tiek noraidīts kā neatbilstošs Atbildīgās personas, Brokera vai darbinieka, kas tieši iesaistīti apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, pienākumu pildīšanai noteiktajām prasībām.

(15) Ja tiek konstatēts, ka Pretendents savā pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos ir norādījis nepatiesu vai sagrozītu informāciju, Pretendenta pieteikums tiek noraidīts un šī Pretendenta atkārtots pieteikums tiek izskatīts ne agrāk kā gadu pēc nepatiesas vai sagrozītas informācijas sniegšanas fakta konstatēšanas. Ja nepatiesas vai sagrozītas informācijas sniegšana pieteikumā tiek konstatēta vēlāk, jau pēc Kvalifikācijas atzinuma izsniegšanas, attiecīgajai personai tiek anulēts Kvalifikācijas atzinums un šīs personas atkārtots pieteikums tiek izskatīts ne agrāk kā gadu pēc nepatiesas vai sagrozītas informācijas sniegšanas fakta konstatēšanas.

(16) Ja Pretendenta pieteikums šajās Prasībās noteiktajā kārtībā netiek pieņemts izskatīšanai vai tiek noraidīts, Pretendenta samaksātā maksa par kvalifikācijas pārbaudi tiek viņam atmaksāta 50 % apmērā un, iesniedzot atkārtotu pieteikumu, maksa par kvalifikācijas pārbaudi Pretendentam jāmaksā atkārtoti.

(17) Katram Pretendentam, kuram šajās Prasībās noteiktajā kartībā tiek dotas tiesības kārtot Kvalifikācijas eksāmenu un, kurš Kvalifikācijas eksāmenu nokārto, Kvalifikācijas komisija nekavējoties izsniedz Kvalifikācijas atzinumu.

(18) Kvalifikācijas atzinums tiek izsniegts uz trīs gadiem. Ne agrāk kā divus mēnešus pirms Kvalifikācijas atzinuma termiņa beigām Kvalifikācijas atzinuma saņēmējs iesniedz rakstveida iesniegumu Kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājam ar lūgumu pagarināt Kvalifikācijas atzinuma termiņu, pievienojot iesniegumam dokumentus, kas pierāda, ka Kvalifikācijas atzinuma darbības termiņa laikā attiecīgā Kvalifikācijas atzinuma saņēmējs vismaz divus pilnus gadus ir veicis Atbildīgās personas, Brokera vai darbinieka, kas tieši iesaistīti apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, pienākumus un veic tos arī iesnieguma iesniegšanas brīdī.

(19) Ja Kvalifikācijas atzinuma saņēmējs, kurš lūdz pagarināt Kvalifikācijas atzinuma termiņu, ar dokumentiem pierāda, ka Kvalifikācijas atzinuma darbības termiņa laikā vismaz divus pilnus gadus ir veicis Atbildīgās personas, Brokera vai darbinieka, kas tieši iesaistīti apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, pienākumus un veic tos arī iesnieguma iesniegšanas brīdī, Kvalifikācijas atzinuma termiņš viņam tiek pagarināts vēl uz trīs gadiem. Pretējā gadījumā Kvalifikācijas atzinuma termiņš netiek pagarināts un termiņam beidzoties tiek anulēts, par to informējot anulētā Kvalifikācijas atzinuma saņēmēju.

(20) Kvalifikācijas atzinuma termiņa pagarināšanas reižu skaits nav ierobežots.

III Kvalifikācijas komisijas darbība

(21) Kvalifikācijas komisija sastāv no Kvalifikācijas komisijas priekšsēdētāja, kura pienākumus pilda LABA valdes priekšsēdētājs, un diviem komisijas locekļiem.

(21) Kvalifikācijas komisijas locekļus apstiprina LABA biedru kopsapulce.

(23) Kvalifikācijas komisijas sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības.

(24) Kvalifikācijas komisija saņemtos pieteikumus izskata ne vēlāk kā viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas un šajās Prasībās noteiktajā kārtībā noraida pieteikumu vai dod tiesības Pretendentam kārtot Kvalifikācijas eksāmenu.

(25) Lēmumus Kvalifikācijas komisija pieņem tikai saskaņā ar šīm Prasībām atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, tad noteicošā ir Kvalifikācijas komisijas priekšsēdētāja balss.

(26) Kvalifikācijas komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās Kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājs un vismaz viens loceklis.

(27) Kvalifikācijas komisijas sēdes tiek protokolētas un tās lēmumi tiek sastādīti rakstveidā.

(28) Katrs Kvalifikācijas komisijas lēmums vienas nedēļas laikā no tā pieņemšanas dienas tiek nosūtīts personai, attiecībā uz kuru šis lēmums ir pieņemts.

IV Kvalifikācijas eksāmens

(29) Pretendentam, kurš vēlas kļūt par Atbildīgo personu, Kvalifikācijas eksāmenā ir jāatbild uz 80 (astoņdesmit) jautājumiem, izvēloties vienu no trīs piedāvātajiem atbilžu variantiem, kā arī jāatrisina trīs praktiskie uzdevumi. Eksāmens ir uzskatāms par nokārtotu, ja Pretendents nav pieļāvis vairāk kā 4 (četras) kļūdas, atbildot uz jautājumiem, un ir pareizi atrisinājis visus trīs praktiskos uzdevumus.

(30) Pretendentam, kurš vēlas kļūt par Brokeri vai darbinieku, kas tieši iesaistīti apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, Kvalifikācijas eksāmenā ir jāatbild uz 60 (sešdesmit) jautājumiem, izvēloties vienu no trīs piedāvātajiem atbilžu variantiem, un jāatrisina divi praktiskie uzdevumi. Eksāmens ir uzskatāms par nokārtotu, ja Pretendents nav pieļāvis vairāk kā 4 (četras) kļūdas, atbildot uz jautājumiem, un ir pareizi atrisinājis abus praktiskos uzdevumus.

(31) Ja Pretendents ir nostrādājis Brokera palīga amatā:

a.       ne mazāk kā vienu pilnu gadu, šo Prasību 29. vai 30.punktā noteiktais Kvalifikācijas eksāmena jautājumu skaits Pretendentam tiek samazināts par 10 jautājumiem;

b.      ne mazāk kā divus pilnus gadus, šo Prasību 29. vai 30.punktā noteiktais Kvalifikācijas eksāmena jautājumu skaits Pretendentam tiek samazināts par 15 jautājumiem;

c.       ne mazāk kā trīs pilnus gadus, šo Prasību 29. vai 30.punktā noteiktais Kvalifikācijas eksāmena jautājumu skaits Pretendentam tiek samazināts par 20 jautājumiem.

(32) Kvalifikācijas eksāmena jautājumi un šī eksāmena organizācijas kārtība ir pievienota šo prasību pielikumā. Šis pielikums ir publiski pieejams un tiek publicēts LABA oficiālajā Interneta mājas lapā www.brokers.lv.

(33) Kvalifikācijas eksāmenu Kvalifikācijas komisija organizē ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no dienas, kad vismaz vienam Pretendentam šajās Prasībās noteiktajā kārtībā ir tikušas dotas tiesības kārtot Kvalifikācijas eksāmenu, vai arī ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad vismaz trīs Pretendentiem šajās Prasībās noteiktajā kārtībā ir tikušas dotas tiesības kārtot Kvalifikācijas eksāmenu.

(34) Ja Pretendentam šajās Prasībās noteiktajā kārtībā tika dotas tiesības kārtot Kvalifikācijas eksāmenu, bet Pretendents šo eksāmenu nenokārto, viņam ir tiesības Kvalifikācijas eksāmenu kārtot atkārtoti, iesniedzot rakstveida pieteikumu Kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājam (atbilstoši LABA valdes apstiprinātajai pieteikuma formai) un pievienojot dokumenta oriģinālu, kas apliecina maksas par atkārtota Kvalifikācijas eksāmena kārtošanu pārskaitīšanu LABA bankas kontā. Atkārtota Kvalifikācijas eksāmena kārtošana ir atļauta tikai viena kalendārā gada laikā no pirmā Kvalifikācijas eksāmena kārtošanas dienas. Pēc tam, kad ir pagājis viens kalendārais gads no pirmā Kvalifikācijas eksāmena kārtošanas dienas, Pretendentam, kurš šajā laika periodā nav nokārtojis Kvalifikācijas eksāmenu, lai pretendētu uz Kvalifikācijas atzinuma saņemšanu, ir jāsniedz atkārtots pieteikums kvalifikācijas pārbaudei maksājot pilnu noteikto maksu par kvalifikācijas pārbaudi.

V Prasību pieejamība

(35) Šīs Prasības ir brīvi pieejamas ikvienam interesentam.

(36) Šīs Prasības ar tām pakārtotajiem dokumentiem tiek publicētas LABA oficiālajā Interneta mājas lapā www.brokers.lv.

(37) Autortiesības uz šīm Prasībām pieder LABA.

(38) Šo Prasību vai tās daļu pavairošana, citēšana vai izmantošana jebkādiem citiem mērķiem ir atļauta tikai atsaucoties uz LABA autortiesībām.

 

Apstiprinātas LABA biedru kopsapulcē 2005.gada 07.jūnijā, Rīgā

Ar grozījumiem, kas apstiprināti LABA pārstāvju sapulcē 2005.gada 30.augustā, Rīgā

 

 

LABA valdes priekšsēdētājs                                          Aigars Krūms

Kvalifikācijas eksāmena organizācijas kārtība

Latvijas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku
profesionālās kvalifikācijas prasību pielikums


A daļa

“Kvalifikācijas eksāmena organizācijas kārtība”
 

I Kvalifikācijas eksāmena norises laiks un vieta

 

(1) Kvalifikācijas eksāmens notiek Rīgā, bet konkrētu Kvalifikācijas eksāmena organizācijas vietu un laiku nosaka Kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājs, saskaņojot to ar Kvalifikācijas komisijas locekļiem un iespēju robežās ar Pretendentu.

(2) Par Kvalifikācijas eksāmena norises vietu un laiku vismaz mēnesi iepriekš tiek paziņots Pretendentam, kuram Kvalifikācijas komisija saskaņā ar Latvijas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku profesionālās kvalifikācijas prasībām ir devusi tiesības kārtot Kvalifikācijas eksāmenu.

(3) Ja neviens Pretendents neierodas uz Kvalifikācijas eksāmenu noteiktajā laikā, Kvalifikācijas eksāmens tiek atcelts, bet atkārtots Kvalifikācijas eksāmens tiek organizēts ne agrāk kā pēc viena mēneša un divām nedēļām un ne vēlāk kā pēc trīs mēnešiem no Kvalifikācijas eksāmena atcelšanas dienas.

 

II Kvalifikācijas eksāmena organizācija

 

(4) Kvalifikācijas eksāmenam ir divas kārtas:
a. Atbilžu sniegšana uz Kvalifikācijas eksāmena jautājumiem, kas notiek testa veidā;
b. Praktisko uzdevumu atrisināšana.
(5) Katram Kvalifikācijas eksāmena jautājumam tiek piedāvāti trīs atbilžu varianti, no kuriem tikai viena atbilde ir pareiza.
(6) Pretendentam atsevišķās Kvalifikācijas eksāmena atbilžu lapās ir jāatzīmē viena, viņaprāt, pareizā atbilde uz katru Kvalifikācijas eksāmena jautājumu.
(7) Ja Pretendents atbilžu lapās kādam Kvalifikācijas eksāmena jautājumam nav atzīmējis nevienu atbilžu variantu, vai arī kādam Kvalifikācijas eksāmena jautājumam ir atzīmējis vairāk kā vienu atbilžu variantu, tiek uzskatīts, ka Pretendents, atbildot uz šo jautājumu, ir pieļāvis kļūdu.
(8) Atbilžu sniegšanai uz Kvalifikācijas eksāmena jautājumiem ir noteikts laika limits: 1 stunda, atbildot uz atbildīgajai personai noteiktajiem 80 jautājumiem, vai 45 minūtes, atbildot uz apdrošināšanas brokerim noteiktajiem 60 jautājumiem.
(9) Pēc Kvalifikācijas eksāmena atbilžu lapas aizpildīšanas, vai beidzoties atbilžu sniegšanai uz Kvalifikācijas eksāmena jautājumiem noteiktajam laika limitam, Pretendentam ir jāparaksta katra Kvalifikācijas eksāmena atbilžu lapa un jānodod Kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājam parakstītās Kvalifikācijas eksāmena atbilžu lapas kopā ar izsniegtajiem Kvalifikācijas eksāmena jautājumiem, kuros norādīti jautājumu atbilžu varianti.
(10) Neparakstītu Kvalifikācijas eksāmena atbilžu lapu nodošana, kādu Kvalifikācijas eksāmena atbilžu lapu nenodošana vispār, vai atteikšanās nodot izsniegtos Kvalifikācijas eksāmena jautājumus, kuros norādīti jautājumu atbilžu varianti, Kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājam, tiek uzskatīta par Kvalifikācijas eksāmena nenokārtošanu.
(11) Pēc Kvalifikācijas eksāmena pirmās kārtas pabeigšanas saskaņā ar šī pielikuma 9.punktu, Pretendentam tiek izsniegti praktiskie uzdevumi, atbilstoši Latvijas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku profesionālās kvalifikācijas prasībās noteiktajam skaitam.
(12) Praktisko uzdevumu atrisināšanai tiek noteikts šāds laika limits: 20 minūtes, risinot atbildīgajai personai noteiktos 3 praktiskos uzdevumus, vai 15 minūtes, risinot apdrošināšanas brokerim noteiktos 2 praktiskos uzdevumus.
(13) Pēc praktisko uzdevumu atrisināšanas, vai beidzoties praktisko uzdevumu atrisināšanai noteiktajam laika limitam, Pretendentam ir jāparaksta katra atrisinātā praktiskā uzdevuma lapa un jānodod tās Kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājam.
(14) Kvalifikācijas komisija var uzdot Pretendentam papildus jautājumus par praktisko uzdevumu risinājumiem.
(15) Neparakstītu atrisināto praktisko uzdevumu lapu nodošana vai kāda praktiskā uzdevuma lapas nenodošana Kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājam, tiek uzskatīta par Kvalifikācijas eksāmena nenokārtošanu.

 

III Kvalifikācijas eksāmena rezultātu paziņošana

(16) Kvalifikācijas eksāmena rezultāti tiek paziņoti nekavējoties pēc saņemto Kvalifikācijas eksāmena atbilžu lapu un saņemto praktisko uzdevumu atrisinājumu pārbaudes.
(17) Ja Pretendents ir nokārtojis Kvalifikācijas eksāmenu, tad viņam nekavējoties tiek izsniegts Kvalifikācijas atzinums, par kura saņemšanu Pretendentam ir jāparakstās.
(18) Pretendentam ir jāparakstās par to, ka viņš ir informēts par Kvalifikācijas eksāmena rezultātiem.
(19) Ja Pretendents atsakās parakstīties par to, ka viņš ir informēts par Kvalifikācijas eksāmena rezultātiem, vai par to, ka viņš ir saņēmis Kvalifikācijas atzinumu, tas tiek īpaši atzīmēts, parakstoties visiem klātesošajiem Kvalifikācijas komisijas locekļiem.

(20) Ja Pretendents nav nokārtojis Kvalifikācijas eksāmenu, viņam ir tiesības Kvalifikācijas eksāmenu kārtot atkārtoti, iesniedzot pieteikumu atkārtotai Kvalifikācijas eksāmena kārtošanai, atbilstoši LABA valdes apstiprinātajai formai, un samaksājot noteikto maksu par atkārtota Kvalifikācijas eksāmena kārtošanu.
(21) Pēc šī pielikuma 20.punktā minētā pieteikuma saņemšanas atkārtota Kvalifikācijas eksāmena kārtošana tiek organizēta atbilstoši Latvijas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku profesionālās kvalifikācijas prasību un šī pielikuma noteikumiem.

Kvalifikācijas eksāmena jautājumi

B daļa

“Kvalifikācijas eksāmena jautājumi”*

1.

Kas ir apdrošināšanas starpniecība?

 

2.

Kas ir apdrošināšanas starpnieks?

 

3.

Kādas ir trīs būtiskākās darbības īpatnības, kas atšķir apdrošināšanas brokeri no apdrošināšanas aģenta?

 

4.

Kas ir atbildīgā persona?

 

5.

Kas ir vispusīga piedāvājuma analīze?

 

6.

Kādām personām, saskaņā ar likumu, ir tiesības nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību Latvijā?

 

7.

Kāda persona var kļūt par atbildīgo personu vai apdrošināšanas brokeri?

 

8.

Kāda persona nevar būt par atbildīgo personu vai apdrošināšanas brokeri?

 

9.

Kādam, saskaņā ar likumu, jābūt apdrošināšanas brokeru sabiedrības minimālajam dibināšanas pamatkapitālam?

 

10.

Kāda veida civiltiesiskā atbildība apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam ir jāapdrošina?

 

11.

Kāds ir minimālais limits apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai gadā kopumā un vienam apdrošināšanas gadījumam?

 

12.

Kam, saskaņā ar likumu, ir obligāti nepieciešama civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise?

 

13.

Kam jāreģistrējas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā?

 

14.

Kas uztur apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistru?

 

15.

Kādos gadījumos var anulēt ierakstu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā?

 

16.

Kāda ir apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma darbības teritorija.

 

17.

Kādos gadījumos ir atļauts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka civiltiesiskās atbildības līgumā ietvert pašrisku 10 000 EUR ekvivalenta apmērā?

 

18.

Kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam jārīkojas ar saņemtajām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prēmijām un citiem saņemtiem maksājumiem saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumu?

 

19.

Kādos gadījumos likums uzliek par pienākumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam – juridiskajai personai – nekavējoties atsaukt no amata apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgo personu vai darbinieku, kas ir tieši iesaistīts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā?

 

20.

Vai apdrošināšanas starpniekam ir pienākums sniegt klientam informāciju par apdrošināšanas starpnieka atlīdzības apmēru par konkrēto piedāvāto apdrošināšanas līgumu?

 

21.

Kādā valodā apdrošināšanas starpniekam jāsniedz informācija par savu darbību klientam?

 

22.

Vai apdrošināšanas starpnieks var sniegt informāciju par savu darbību klientam mutvārdos?

 

23.

Kādos gadījumos apdrošināšanas starpniekam nav pienākuma sniegt informāciju par savu darbību klientam?

 

24.

Kad tiek uzskatīts, ka klients ir veicis apdrošināšanas prēmijas maksājumu?

 

25.

Kad tiek uzskatīts, ka klients ir saņēmis apdrošināšanas atlīdzības maksājumu?

 

26.

Cik ilgā laikā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam parasti jāsniedz atbilde uz klienta sūdzību?

 

27.

Kam ir pienākums sniegt klientiem atzinumus par sūdzībām par likumu un citu normatīvo aktu prasību pārkāpumiem, ja tie saistīti ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību?

 

28.

Vai Latvijas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks drīkst atvērt filiāli kādā citā ES dalībvalstī?

 

29.

Kas sniedz atzinumus par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgās personas un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīto darbinieku zināšanu un darba pieredzes pietiekamību?

 

30.

Kāds ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas statuss?

 

31.

Kas ir Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki?

 

32.

Kādas ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijai likumā noteiktās tiesības?

 

33.

Par ko ir atbildīga Finanšu un kapitāla tirgus komisija?

 

34.

Kāda institūcija pārvalda Finanšu un kapitāla tirgus komisiju?

 

35.

Kāds ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konsultatīvās padomes statuss?

 

36.

No kādiem līdzekļiem tiek finansēta Finanšu un kapitāla tirgus komisija?

 

37.

Kas ir apdrošināšana?

 

38.

Ko saprot ar terminu “ārvalstu apdrošinātājs”?

 

39.

Kā sauc apdrošināšanas sabiedrības amatpersonu, kas novērtē noslēgtos apdrošināšanas līgumus un apdrošinātāja finansiālo stabilitāti?

 

40.

Kā sauc apdrošinātāja iespējamā finansiālā zaudējuma riska nodošanu citai personai?

 

41.

Vai apdrošināšana, izņemot likumos noteiktos īpašos gadījumus, ir obligāta?

 

42.

Kas nosaka apdrošināšanas prēmijas lielumu?

 

43.

Kas savā nosaukumā var izmantot vārdu “apdrošināšana”?

 

44.

Cik lielai jābūt apdrošināšanas prēmijai?

 

45.

Ar kādiem apdrošināšanas veidiem vēl drīkst nodarboties apdrošinātājs, kas veic dzīvības apdrošināšanu?

 

46.

Kādas darbības jāveic apdrošinātājam, lai viņš būtu tiesīgs veikt apdrošināšanu?

 

47.

Kādā statusā ES dalībvalstī reģistrēts apdrošinātājs var sniegt apdrošināšanas pakalpojumus citā ES dalībvalstī?

 

48.

Kā apzīmē apdrošināšanu, kas paredz saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu nekavējoties nodrošināt apdrošinātajam palīdzības sniegšanu, ja viņš nokļuvis grūtībās ārvalstu ceļojuma laikā ārpus savas mītnes zemes?

 

49.

Vai apdrošinātājs var turpināt savu darbību, ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir apturējusi apdrošinātājam izsniegtās licences darbību?

 

50.

Vai apdrošinātājam ir pienākums iepazīstināt personu, kas pretendē uz apdrošināšanas atlīdzību, ar apdrošinātāja rīcībā esošajiem dokumentiem, kas pamato lēmumu par šai personai pienākošās apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai par atteikumu to izmaksāt?

 

51.

Ko apzīmē ar jēdzienu “kopapdrošināšana”?

 

52.

Kam Latvijas Republikā reģistrēts apdrošinātājs var nodot visus noslēgtos apdrošināšanas līgumus vai daļu no tiem?

 

53.

Kas ir Apdrošināto aizsardzības fonds?

 

54.

Kas pārvalda Apdrošināto aizsardzības fondu?

 

55.

Kas ir apdrošinātā paša risks apdrošināšanā?

 

56.

Kā sauc ar apdrošināto risku cēloņsakarīgi saistītu notikumu, kuram iestājoties paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa?

 

57.

Kā sauc personu, kas noslēdz apdrošināšanas līgumu savā vai cita labā?

 

58.

Kas ir apdrošināmā interese?

 

59.

Kā sauc personu, kurai ir apdrošināmā interese un kuras labā ir noslēgts apdrošināšanas līgums?

 

60.

Kas ir personu apdrošināšana?

 

61.

Kas ir labuma guvējs?

 

62.

Kā sauc apdrošināšanas polisē noteikto maksājumu par apdrošināšanu?

 

63.

Kas ir apdrošinātais risks?

 

64.

Kā sauc dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas līguma noslēgšanu un ietver apdrošināšanas līguma noteikumus, kā arī visus šī līguma grozījumus un papildinājumus, par kuriem apdrošinātājs un apdrošinājuma ņēmējs ir vienojušies apdrošināšanas līguma darbības laikā?

 

65.

Kas ir atpirkuma summa?

 

66.

Kādos gadījumos apdrošinātājs var pārtraukt apdrošināšanas līgumu pirms termiņa?

 

67.

Vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks var sniegt apdrošināšanas starpniecības pakalpojumus ES dalībvalsts apdrošinātājam?

 

68.

Vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka darījumiem ir paredzēti PVN atvieglojumi un kādi tie ir?

 

69.

Kādos gadījumos noslēgtais apdrošināšanas līgums nav spēkā no tā noslēgšanas brīža?

 

70.

Kam apdrošināšanas brokeru sabiedrībām jāiesniedz informācija par apdrošināšanas brokeru parakstīto apdrošināšanas prēmiju apmēru sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem un apdrošināšanas sabiedrībām?

 

71.

Kam iesniedz prasību par zaudējumu atlīdzināšanu kopapdrošināšanas gadījumā?

 

72.

Vai apdrošinātā riska iestāšanās neiespējamība apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī var būt par iemeslu, lai atzītu apdrošināšanas līgumu par spēkā neesošu? Ja var, tad kurā brīdī līgumu atzīst par spēkā neesošu?

 

73.

Kuros gadījumos sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā apdrošinātājam jāizmaksā apdrošināšanas atlīdzība?

 

74.

Apdrošinājuma ņēmējs ir apdrošinājis ķīmijas ražotni pret uguns riskiem. Līguma darbības laikā tiek demontēta ugunsdzēsības sistēma. Par šo gadījumu uzzina apdrošinātājs un divu dienu laikā no brīža, kad par to ir uzzinājis piedāvā klientam izdarīt apdrošināšanas līguma noteikumu grozījumus un norādīt šo grozījumu spēkā stāšanās dienu. Klients no piedāvājuma atsakās. Apdrošinātājs pārtrauc līguma darbību. Samaksātā prēmija bija EUR 10 000. Līguma darbības periods līdz pārtraukšanas dienai 100 dienu. Līguma termiņš 365 dienas. Prēmijas daļa par apdrošināšanas līguma darbības pabeigto periodu EUR 2740. Ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu saistītie izdevumi EUR 2000. Cik lielu summu apdrošinātājs atmaksās klientam?

 

75.

Apdrošinātā veikala vērtība ir EUR 40 000, zaudējums EUR 20 000. Veikals apdrošināts sabiedrībā A par EUR 15 000, paša  risks ir 10% no zaudējuma summas, sabiedrībā B par EUR 15 000, sabiedrībā C par EUR 10 000, paša risks abās 5% no zaudējuma summas. Pārējie apdrošināšanas nosacījumi visās minētajās sabiedrībās vienādi. Cik liela apdrošināšanas atlīdzība jāsaņem klientam no katras sabiedrības?

 

76.

Māja, kuras vērtība ir EUR 20 000 apdrošināta par EUR 10 000. Ugunsgrēkā mājai nodarītais zaudējums EUR 12 000. Cik liela summa  jāsaņem apdrošinātajam?

 

77.

Automašīna apdrošināta par EUR 2 000. Avārijā nodarītais zaudējums EUR 100. Apdrošinājuma ņēmēja paša risks ir EUR 200. Cik liela apdrošināšanas atlīdzība  jāsaņem apdrošinātajam?

 

78.

Saimniecības ēka ir apdrošināta par EUR 5 000. Nodarītais zaudējums EUR 600. Cik liela apdrošināšanas atlīdzība  jāsaņem cietušajam, ja apdrošinājuma ņēmēja paša risks noteikts EUR 250?

 

79.

Automašīnas īpašnieks, kuram ir obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un brīvprātīgā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kurai atbildības limits par kaitējumu transportlīdzeklim EUR 2000, ar transportlīdzekli ir nodarījis kaitējumu par EUR 4000. Cik liela summa  jāsaņem cietušajam no apdrošinātāja?

 

80.

Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā ir gājusi bojā persona, kura ir apdrošināta pret nelaimes gadījumiem sabiedrībā A par EUR 10 000. Šī persona ir arī noslēgusi ilgtermiņa dzīvības apdrošināšanas līgumu sabiedrībā B par EUR 5 000. Bojā gājušās personas transporta līdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise, ko izdevusi sabiedrība C, paredz atbildības limitu par ceļu satiksmes negadījumā bojā gājušo personu EUR 250 000. Cik lielu apdrošināšanas atlīdzību izmaksās katra sabiedrība?

 

81.

Lauksaimniecības tehnika apdrošināta par EUR 10 000, tās faktiskā vērtība EUR 8.000. Tā tiek nozagta pirms apdrošinājuma summas samazināšanas. Cik lielu atlīdzību saņems apdrošinātais?

 

82.

Pirts apdrošināta par summu EUR 6.000, tās faktiskā vērtība ir EUR 10.000, ugunsgrēkā nodarītais zaudējums EUR 9.000. Cik liela apdrošināšanas atlīdzība ir jāizmaksā?

 

83.

Vai apdrošināšanas līgumu var atzīt par spēkā neesošu, ja apdrošinājuma ņēmējs, kurš strādā par ugunsdzēsēju, slēdzot nelaimes gadījumu apdrošināšanas līgumu, paziņo, ka viņa profesija nav saistīta ar bīstamu darbu veikšanu?

 

84.

Vai apdrošinājuma summa ir jāsamazina līdz apdrošinātā objekta faktiskajai vērtībai gadījumos, kad apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem pārsniedz apdrošinātā objekta vērtību attiecībā uz vienu un to paši apdrošināto risku (virsapdrošināšana)?

 

85.

Kādā apmērā apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību zemapdrošināšanas gadījumā?

 

86.

Vai īpašuma apdrošināšanas līgums ir spēkā, ja apdrošinātajam nekustamajam īpašumam mainās īpašnieks?

 

87.

Vai apdrošināšanas līgumu atzīs par spēkā neesošu gadījumā, ja sešdesmit gadus vecs apdrošinājuma ņēmējs, slēdzot veselības apdrošināšanas līgumu, nav precīzi norādījis tās bērnībā izslimotās slimības, kuras nav dokumentāli fiksētas ārstniecības iestādēs?

 

88.

Cik ilgā laikā apdrošinātājam ir jāizmaksā apdrošināšanas atlīdzība sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā?

 

89.

Kāds ir starptautiskā civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma (Zaļā karte) minimālais apdrošināšanas termiņš?

 

 

* Atbildes gatavojot jāizmanto:

1) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums;

2) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums;

3) Likums "Par apdrošināšanas līgumu";

4) Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums;

5) Likums "Par nodokļiem un nodevām";

6) Likums "Par pievienotās vērtības nodokli";

7) Finanšu kapitāla tirgus komisijas likums;

8) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums.

 

Minētie tiesību akti pieejami šādos interneta resursos: www.likumi.lv, www.fktk.lv.

Maksa par kvalifikācijas pārbaudi

 

Maksa par kvalifikācijas pārbaudi

 

Saskaņā ar Latvijas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku profesionālās kvalifikācijas prasību 9.punkta e.apakšpunktu, 16.punktu un 34.punktu, Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācija ir noteikusi šādus maksas apmērus:

    1) 284, 57 EUR par kvalifikācijas pārbaudi;

    2) 142,29 EUR par atkārtotu Kvalifikācijas eksāmena kārtošanu;

    3) ja pieteikuma iesniedzējs uzreiz pēc kvalifikācijas atzinuma saņemšanas strādās vai turpinās strādāt apdrošināšanas brokeru sabiedrībā, kas ir Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas aktīvais biedrs, un ko apliecina šī biedra izsniegta izziņa, visiem iepriekšminētajiem maksu apmēriem tiek piemērota 50 % atlaide.

 

Pirms Kvalifikācijas eksāmena vienu reizi tiek nodrošināta iespēja apmeklēt konsultācija, kuras maksa ir 71,14 EUR. Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas aktīvajiem biedriem konsultācija ir bez maksas.
 

Maksa par kvalifikācijas pārbaudi un atkārtotu kvalifikācijas eksāmena kārtošanu ir jāsamaksā pirms attiecīgā pieteikuma iesniegšanas, pārskaitot to uz Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas SEB bankas kontu nr.LV69 UNLA 0001 0027 0078 5 ar norādi: “Maksa par kvalifikācijas pārbaudi <vārds, uzvārds>”, ja maksāts tiek par kvalifikācijas pārbaudi, vai “Maksa par atkārtotu Kvalifikācijas eksāmena kārtošanu <vārds, uzvārds>”, ja maksāts tiek par atkārtotu Kvalifikācijas eksāmena kārtošanu. Maksājumu apliecinoša dokumenta oriģināls jāpievieno attiecīgajam pieteikumam.

Kvalifikācijas atzinuma paraugs

Pieteikuma forma kvalifikācijas pārbaudei

<pieteikuma parakstīšanas gads un datums>*

Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas
Kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājam,
Krišjāņa Barona ielā 64-10B, Rīgā, LV-1011


No <iesniedzēja vārds, uzvārds>
<iesniedzēja personas kods>
<iesniedzēja kontaktadrese>
<iesniedzēja tālruņa numurs un e-pasta adrese>

PIETEIKUMS
kvalifikācijas pārbaudei

 

Lūdzu novērtēt manas izglītības, zināšanu un darba pieredzes atbilstību Atbildīgās personas/Apdrošināšanas brokera** pienākumu pildīšanai nepieciešamajām prasībām. Ja mana izglītība, zināšanas un darba pieredze atbildīs šīm prasībām, lūdzu nodrošināt iespēju kārtot Kvalifikācijas eksāmenu un Kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas gadījumā saņemt Kvalifikācijas atzinumu.

Apliecinu, ka esmu vairāk kā 21 gadu vecs. Apliecinu, ka man ir nevainojama reputācija un, ka uz mani nav attiecināms neviens no Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma 17.panta ceturtajā daļā minētajiem apstākļiem. Tāpat apliecinu, ka visa šajā iesniegumā sniegtā informācija atbilst patiesībai un nav sagrozīta, kā arī apzinos, ka nepatiesas vai sagrozītas informācijas sniegšanas gadījumā Kvalifikācijas atzinums man netiks izsniegts vai tiks anulēts.

Mana līdzšinējā darba pieredze darba vietās un amatos, kas atbilst Latvijas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku profesionālās kvalifikācijas prasību 8.punktā norādītajai, ir šāda:
1) <iestādes, organizācijas vai kapitālsabiedrības nosaukums, adrese un tālruņa numurs, nostrādātais laika periods, ieņemamais amats, īss pamatpienākumu apraksts, tiešā vadītāja amats un tālruņa numurs>;
2) <iestādes, organizācijas vai kapitālsabiedrības nosaukums, adrese un tālruņa numurs, nostrādātais laika periods, ieņemamais amats, īss pamatpienākumu apraksts, tiešā vadītāja amats un tālruņa numurs>;
3) ...

Apliecinu, ka esmu iepazinies/iepazinusies ar Latvijas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku profesionālās kvalifikācijas prasībām, to pielikumu (turpmāk Prasības) un visu šī pieteikuma pielikumā pievienoto dokumentu kopiju oriģinālus uzrādīšu Kvalifikācijas komisijā.

 

Parakstot šo pieteikumu, apliecinu, ka atļauju Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijai normatīvajos aktos un Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas statūtos noteikto funkciju izpildei veikt manu personas datu apstrādi.

Pielikumā:   

1) diploma kopija, kas apliecina Prasību 7.punkta a., b., c. vai d.apakšpunktos norādītās atbilstošas augstākās izglītības iegūšanu; 
2) ja iegūtā augstākā izglītība neatbilst Prasību 7.punkta a., b., c. vai d.apakšpunktos norādītajām, diploma kopija, kas apliecina citas augstākās izglītības iegūšanu un augstskolas izsniegta apgūto kursu saraksta kopiju, kas apliecina Prasību 7.punkta e.apakšpunktā norādīto kursu apgūšanu; 
3) dokumentu kopijas, kas apliecina Prasību 8. punktā norādīto darba pieredzi; 
4) dokumenta oriģināls, kas apliecina maksas par kvalifikācijas pārbaudi pārskaitīšanu LABA bankas kontā SEB Unibankā, konta Nr.LV69 UNLA 0001 0027 0078 5, kurā norādītais maksājuma mērķis ir “Maksa par kvalifikācijas pārbaudi <Pretendenta vārds un uzvārds>”.Ar cieņu,

<iesniedzēja paraksts>
<iesniedzēja vārds, uzvārds>* < > iekavās slīpajā drukā norādītas sadaļas, kuras informācija pieteikuma iesniedzējam jāaizpilda.
** / ar daļsvītru atdalītie vārdi un teikuma daļas nosaka alternatīvas, no kurām pieteicējam jāizvēlas tikai viena, nevajadzīgās dzēšot tā, lai saglabājas teikuma loģiskā struktūra.

 

Pieteikuma forma atkārtotai kvalifikācijas pārbaudei

<pieteikuma parakstīšanas gads un datums>*

 

Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas
Kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājam,
Krišjāņa Barona ielā 64-10B, Rīgā, LV-1011


No <iesniedzēja vārds, uzvārds>
<iesniedzēja personas kods>
<iesniedzēja kontaktadrese>
<iesniedzēja tālruņa numurs un e-pasta adrese>

 

 

PIETEIKUMS
atkārtotai Kvalifikācijas eksāmena kārtošanai

 

Lūdzu nodrošināt man iespēju atkārtoti kārtot Kvalifikācijas eksāmenu.


Pielikumā: dokumenta oriģināls, kas apliecina maksas par atkārtotu Kvalifikācijas eksāmena kārtošanu pārskaitīšanu LABA bankas kontā.


Ar cieņu,

<iesniedzēja paraksts>
<iesniedzēja vārds, uzvārds>
* < > iekavās slīpajā drukā norādītas sadaļas, kuras informācija pieteikuma iesniedzējam jāaizpilda